ޕީއެސްއެމް

ލޯކަލް ޗެނަލްތައް ސާފުކޮށް ހިލޭ ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިދެނީ

Jul 16, 2019
2

ލޯކަލް އަށް ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ޚިދުމަތް މިހާރަށްވުރެ ސާފު ކޮލިޓީގައި ހިލޭ ބެލޭނެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ޕީއެސްއެމްއިން ފަށައިފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމުން ބަޔާނެއް މެދުވެރިކޮށް ބުނީ މި މަޝްރޫގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓެލެވިޒަންގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓަށްވުރެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި މިއީ ޖަޕާނުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ މިޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ 19 ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށްދާނީ ވެސް ޖަޕާނުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ކުންފުންޏެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ލޯކަލް ޗެނަލްތައް ސާފުކޮށް ބެލުމުގެ އިތުރަށް ކަނޑުމަތީ އުޅަނދުފަހަރުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިދާރާއަކުން މުސޫމާބެހޭ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ގުދުރަތީ ކާރިސާއެއްގެ އެލާޓެއް ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.