ދުނިޔެ

އިންޑިއާ ޖަސޫސްގެ މަރުގެ އަދަބު ބާތިލު ކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުން ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާގެ ޖާސޫސެއް ކަމަށްވާ ގުލްބުޝާން ޖާދަވް ގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް އޭނާ ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އިން ޕާކިސްތާނުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ޕާކިސްތާނުން ޖާދަވް ހައްޔަރުކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރު ވަގު ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި ދިރި އުޅެނިކޮށެވެ. އޭގެ ފަހުން ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ޖާދަވްގެ މައްޗަށް ޖާސޫސް ކުރި ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފަ އެވެ.

ޖަދާވްއަކީ މީގެ މީގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ނޭވީ އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިފައިންގެ މީހެކެވެ. ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ޖާދަވް ޖާސޫސް ކުރި ކަމަށް އިއްތިރާފުވާ ވީޑިއޯއެއް ވެސް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކުން ވަނީ ޖާދަވްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފަ އެވެ.

ނަމަވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކޮށް ޖަދާވް ލައްވާ ކުށަށް އިއުތިރާފު ކުރުވީ ބިރު ދައްކައިގެން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ޕާކިސްތާނުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ އީރާނުގައި ހުއްޓާ ކަމަށް ވެސް ބުނާއިރު ޖާދަވް އަކީ ޖާސޫސެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ބައިނަލް އަގްވާމީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހިލާފަށް ޕާކިސްތާނުން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާއިން ވަނީ މި މައްސަލަ އައިސީޖޭއަށް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހަޅާފަ އެވެ. އަދި ޖާދަވް މަރަން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް ކޮށް ދިނުމަށް ވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ އައިސީޖޭގައި އެދިފަ އެވެ.

އައިސީޖޭއިން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ޕާކިސްތާނުން ޖާދަވް ހައްޔަރުކުރީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށްތޯ ބެލުމަށް ވަގުތު ބޭނުން ވާތީ ޖާދަވް މައްޗަށް ކުރި މަރުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް، އޭނާ ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލާ އޮފީހާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާކޮޅަށް ބުރަވެ އައިސީޖޭ އިން ކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.