ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

އިތުރު ބަޖެޓާއެކު ޑެފިސިޓް ފަސް ބިލިއަނަށް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓާއެކު، މިއަހަރުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

މި އަހަރަށް ހަރަދު ވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ 30.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ އިތުރު 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދިނުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި އެދިފަ އެވެ.

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މާލީ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓު ނުލައި މަޖިލީހުން މިއަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެކެވެ. އެއީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، 4.4 ޕަސަންޓެވެ. ނަމަވެސް، ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓު ހިމެނުމުން، އެ އަދަދު 4.98 ބިލިއަނަށް އިތުރުވާއިރު، އުފެންދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ޑެފިސިޓް 5.6 ޕަސަންޓަށް މަތިވެ އެވެ.

ޑެފިސިޓް މަތިވާ ސަބަބަކީ އިތުރު ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 986.4 މިލިއަން ހޯދަނީ ސަރުކާރުގެ ޓްރެޒަރީ ބިލާއި ބޮންޑް ވިއްކައިގެން ކަމަށްވާތީ އެވެ. އެ ބަޖެޓްގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ސައުދީ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 618.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓުގެ މައިގަނޑު ބައިތައް

  • ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން: 300 މިލިއަން
  • ހެލްތު: 309 މިލިއަން
  • ޕްލޭނިންގް: 15.8 މިލިއަން
  • އެޑިޔުކޭޝަން: 94.5 މިލިއަން
  • ފިނޭންސް: 925.9 މިލިއަން

ސަޕްލިމަންޓަރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ އިތުރުން އަލަށް އުފެދުނު ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ލަފާ ކުރެވުނު ވަރަށް ވުރެ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 925.9 މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެސްއެމްއީ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޭންޖެހޭ 350 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކެޕިޓަލްގެ އިތުރުން، ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 225 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނެ އެވެ. އިތުރުން ހިދުމަތްތައް އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި 189.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ދޭ 130 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު އަގު ހެޔޮކުރަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ދޭ 35 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ކަރަންޓް އަގުހެޔޮ ކުރަން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދޭ 24.4 މިލިއަން ރުފިޔާވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ބަޖެޓުގެ ދެން އެންމެ ބޮޑުބައެއް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ 309 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އިތުރު ކިޔަވާ ލޯނު ފުރުސަތުތަކަށް ވެސް ބަޖެޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވާފައި ވަނީ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ނިންމައި، މާދަމާ ރޭ ބަޖެޓު ފާސް ކުރުމަށެވެ.