ނޮޅިވަރަންފަރު ލޯންޗުގެ ހާދިސާ

ވަރަށް ފަޅުވާނެ... ދެރަވޭ!

ނޮޅިވަރަންފަރުން: ނާޒިމް ހަސަން
Aug 30, 2019
1

"ވަރަށް ފަޅުވާނެ، ނޭނގެ ބުނެދޭކަށް ވެސް!،" ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ހިތްގައިމު ޖެޓީ ސަރަހައްދުގެ ފިނި މައިޒާނެއްގައި ތިބި ފުރާވަރުގެ ކުދިންތައް ބުނީ މިހެނެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ހަނިމާދޫއަށް އިއްޔެ ދިޔަ ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހާލައި، ކަނޑުވެ މަރުވެގެން ދިޔައީ އެ ކުދިން އެންމެ ގަޔާވާ، އެންމެ ލޯބިވާ "ސުޕަ ސޯ" އެވެ. ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލްގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޓީޗަރު، ހުސެއިން އަބްދުﷲ އެވެ.

"އިއްޔެ އެ އަޑު އިވުމާއެކު ވަރަށް ދެރަވި، މޫނު ދެކިލަން ދާން ވެސް ބޭނުންވި އެކަމަކު ފުރުސަތެއް ނުލިބުނު،" މާޔޫސްކަމާއެކު އެއް ކުއްޖަކު ބުނެލި އެވެ.

ގްރޭޑް 10 ގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ މި ގުރޫޕަކީ ކޮންމެ ހުކުރެއްގައި ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް މޫދު އެރިލައި ސަކަރާތް ޖަހާ އުޅުނު ބަޔެކެވެ. އެކަމަކު މި ހުކުރު އެ 12 ކުދިންނަށް ވެސް ތަފާތެވެ. އެކުވެރިންނާއެކު އިށީނދެލައި އަނގަ ތަޅާލުން ފިޔަވައި އިތުރު ކަމެއް ކުރުމުގެ މޫޑެއް އެ ކުދިންގެ މިއަދު ނެތެވެ.

ވިލު ނޫކުލައިގައި އޮތް ރީތި މޫދަށް ފުންމާލަން ދާނެ ކުއްޖަކު ވެސް މިއަދު ނުވި އެވެ.

"ސުޕަ ސޯ އަހަރެން އެންމެންނަށް ވެސް ކިޔަވައިދިން، ދިވެހި އިސްލާމް ކިޔަވައިދެނީ، މިހާރު ކިޔަވައިނުދިނަސް ގާތް ގުޅުން އޮންނާނެ،" އަޑު ހުއްޓުން އެރިޔަސް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

"ވަރަށް ވަރަށް މަޖާ ވާނެ، ސަމާސާ ކުރާނެ ވަރަށް، ވަރަށް ސަމާާސަ ވާނެ،" ހުރިހާ ކުދިން ވެގެން ސުޕަ ސޯ ސިފަކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.

ހުސެއިން އަބްދުﷲއަށް އެ ކުދިން "ސުޕަ ސޯ" ކިޔަނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ސްކޫލްގެ ސުޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވާތީ އެވެ. އެންމެފަހުން އޭނާ ހުރީ ދަށު ގްރޭޑްތަކުގެ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މިއަދު ނޮޅިވަރަންފަރު އެކީ ކަރުނަ އަޅަމުންދާއިރު އެންމެ ބޮޑު ފަޅުކަމެއް ލިބިގެން ދާނީ އެ ސްކޫލަށެވެ. ސްކޫލްގެ އެންމެ އިސް ތަނބުގެ ކުއްލި ވަކިވުމަކީ އެ ސްކޫލަށް އަރައިގަންނަން އުނދަގޫވާނެ ހިތާމައިގެ ފުން ވަޅުގަނޑެކެވެ.