މާކަނާ ޝޯ

ރައީސް ނަޝީދު މާކަނާޝޯގެ ދިފާއުގައި!

މަޝްހޫރު އެނިމޭޓެޑް ސީރީސް "މާކަނާ ޝޯ" އާއި ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލާ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެންގުންތަކެއް އަންގާފައިވަނިކޮށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުހައްމަދު ނަޝީދު "މާކަނާ ޝޯ" ދިފާއު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންޓެންޓް ރަނގަޅަށް ބަލައި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ހިމެނޭނަމަ އެ ކޮންޓެންޓެއް އުނި ކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ނުދައްކަން އެ ޝޯ ދައްކާ ރާއްޖެ ޓީވީއަށް، އަންގާފަ އެވެ.

އެގޮތަށް އެންގީ ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދޭ "މާކަނާ ޝޯ" ގައި ހުތުރު ބަހުރުވައިން ކޮންޓެންޓު ގެނެސްދީފައިވާތީ އާއި އާންމު ގޮތެއްގައި ވެސް "މާކަނާ ޝޯ" ގައި ހުތުރު ބަހުރުވަ ބޭނުން ކުރާކަން އެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާތީ އަމިއްލައަށް އިސް ނަގައިގެން ބެލި މައްސަލައަކަށްފަހު އެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، "މާކަނާ ޝޯ" އަކީ ކުޑަކުދިން ޓީވީ ބަލާ ގަޑީގައި ދައްކާ ޝޯއަކަށް ނުވާ އިރު، އެ ޝޯގައި ބޭނުން ކުރާ ބަސްތައް ބޭނުން ކުރަނީ ޝޯގެ އާންމު ހަމައިގައި ކަމަށާއި، އެފަދަ ސަމާސާ ރާގެއްގައި ހިފަހައްޓާ، އާންމު ހަމަ ހިފަހައްޓާ ކަމަށް ދެކެ ވަޑައިގަންނަވ ކަމަށެވެ. އަދި މީޑިއާ ސެންސަރު ކުރުމުގައި ވަރަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓް

ބްރޯޑްކޮމުން ވަނީ މި އަހަރުގެ މާޗްމަހާއި އޭޕްރީލް މަހު ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދިން މާކަނާ ޝޯގައި ހުތުރު ބަހުރުވަ ބޭނުން ކޮށްފައި ވާތީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން "މާކަނާ ޝޯ"ގެ އެ އެޕިސޯޑްތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާމަށް ކޮށްފާނޭ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގާނޫނާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ އެއްގޮތަށް "މާކަނާ ޝޯ" ޕްރޮގްރާމް މީގެ ފަހުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫނީ އެ ޝޯތައް ދެން ނުދައްކަން ވެސް ބްރޯޑްކޮމްއިން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.

މާކަނާ ޝޯގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ސަމާސާކޮށް ފާޑު ކިޔާފައި ހުންނަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހިނގާ ކަންކަމަށާއި މީހުނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.