ހަބަރު

ކަޝްމީރުގެ ހައްގުގައި ރާއްޖެ ވަކާލާތު ކުރަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

ރާއްޖޭއިން އަމަލުކުރަމުންދާ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިސްލާމްދީން ކުރި އެރުވުމަކީ ސަރުކާރުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށްވުމުން އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގައި މުސްލިމުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ މައްސަލަ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދުންޔާ ކުރެއްވި ޓޫވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިސްލާމްދީން ކުރި އެރުވަމަކީ ރާއްޖޭގެ ހަރީޖި ސިޔާސަތަކަށް ވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ސަރުކާތު އޮތީ، އެކުވެރި ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާއިން މުސްލިމުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ އިރުވެސް ބަހެއް ނުބުނެ ހަނު ކަމަށެވެ.

ދުންޔާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ހިންގަމުންދާ މިއަމަލުތަށް ކުށްވެރިކޮށް މުސްލިމުންގެ ހައްގުތަށް ހޯދައި ދިނުމަށް ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކޮށް އެކުވެރި ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަށް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ދުންޔާ ޓުވީޓުގައި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކަޝްމީރު އާއި ޖައްމޫގެ މުސްލިމުންގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޒީއަންޖިންގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އެގައުތަކުން އަރައިގަންނަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

މިފަދަ މޭރުމަކުން ދުންޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކާފައި މިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަޝްމީރުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ އިންޑިއާގެ ދާހިލާ ކަމަކަށް ވުމުން ރާއްޖެއިން އެކަމާ ނުބެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް އިންޓަވިއުއް ދީފައި ވަނިކޮށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވެސް ވަނީ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައަކީ އިންޑިއާގެ ދާހިލާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ އެނޫހަށް އިންޓުވިއު ދެއްވަމުން ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކަޝްމީރަށް ދީފައިވާ ހާއްސަ އިމްތިޔާޒުތައް އުވާލުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ، އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ރާއްޖެއަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކަޝްމީރު މައްސަލާގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭގޮތަށް އެއްވެސް ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ފާޑުކިޔަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.