އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

"ފުނޑާލައިފި" ނަމުގައި އިދިކޮޅު އެއްވުމެއް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މާދަމާ ރޭ މާލޭގައި ރެލީއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި މިއަދު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ "ފުނޑާލައިފި" ނަމުގައި އެއްވުމެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ރެލީ ބާއްވަން މާދަމާ ރެއަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދު ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އެއްވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މިއޮތީ ތާވަަލުކޮށްފައި. އެހެންވެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކަމަށް ވަރަށް ސަމާލު ވެގެން ރެލީއަށް ވަޑައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ނޮވެމްބަރު 17 އަށް ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރުވާ އިރު މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ގޯހުން ގޯހަސް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އިގްތިސޯދާއި އިސްލާމް ދީނާއި ގައުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ޒިންމާދާރު ކުރުވަަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ޕްރޮގްރަސިވް ކޯލިޝަން އިން އެކި ނަން ނަމުގައި ރެލީތައް ބާއްވަ އެވެ.