ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅިގޮތުގެ ތަފްސީލު ހޯދަނީ

ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމި ނިންމުމުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމުގައި ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމި ނިންމުމުގެ ތަފްސީލް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބަލާނަމަ އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯވެސް މެންބަރުން ސުވާލު އުފެއްދިއެވެ.

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވާނެ ގޮތަށް ގާނޫނަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. އެހެން ކަމުން މީގެ ކުރިން ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ހޭދަކުރި އަދަދަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައަށް ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގައި މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށް ފަހު ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން އެ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނިންމަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއުލާނު ކުރެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ތިލަދުންމަތި އިރުވައި ކޮންފެރެންސް" ގައެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން ކައުންސިލަރުންނަށް ދޭނެ މުސާރައެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ޖެހެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކައުންސިލަރުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭނެ އަދަދެއް ފާސް ކުރަނީ މަޖިލީހުންނެވެ.

ކޮންފެރެންސްގައި ރައީސް ހާމަ ކުރެއްވި މައުލޫމާތުގައިވާ ގޮތުން މޭޔަރުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުސާރައަކީ މަހަކު 40،000 ރުފިޔާ އެވެ. ޕިއުޓީ މޭޔަރުންގެ މުސާރައަކީ މަހަކު 35،000 ރުފިޔާ އެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައަކީ މަހަކު 30،000 ރުފިޔާ އެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެކުލެވުމަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުން ވޯޓު ދީގެން އިންތިހާބު ކުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް ދެނީ 28،000 ރުފިޔާގެ މުސާރައެކެވެ. މީގެ ކުރިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް މުސާރައަށް ލިބެނީ މަހަކު 25،000 ރުފިޔާ އެވެ.

ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ވެސް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އެ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންގެ މުސާރަ ވަނީ 15،000 ރުފިޔާ އިން 23،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ ނައިބު ރައީސުންގެ މުސާރަ ވަނީ 12،000 ރުފިޔާ އިން 15،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މެންބަރުންގެ މުސާރަ ވަނީ 10،000 ރުފިޔާއިން 12،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސުންނަށް މުސާރަ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، މިހާރު ކައުންސިލްތަކުގެ އެކުލެވުން އޮންނަ ގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނެވެ. އެހެންކަމުން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން ރަށު ކައުންސިލާއެކު އެ އަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި، އިންތިހާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވީ ނަމަވެސް އެއީ ދައުލަތަށް ބުރައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާއެކު ކޮރޮސްރޯޑް މޯލްޑިވްސްގައި މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 15 ވަަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ފާޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިން ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް 3000 ދަށުގެ ކޮންމެ އާބާދީއެއްގައި ފަސް ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފައިވަނީ އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު އެ މިންވަރަށް އިތުރުވުމަކީ ބުރައެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ހިސާބުކޮށްފައި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފުލޭވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށްވާތީ. އެކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ކުރަންޖެހެނީ 48 މިލިއަން ރުފިޔާ. އެކަމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ލާމަރުކަޒު ކުރެވިގެން ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޮޑު އަދަދެއް ނޫން." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި 3000 ދަށުގެ އާބާދީތަކަށް ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ ތިން ކައުންސިލަރުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުތަކުގެ ސަަބަބުން ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ވަނީ ރަށްރަށާއި، އަތޮޅުތަކުގައި އަދި ސިޓީތަކުގައިވެސް އިތުރުވެފައެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

  • ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެން ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު 372
  • ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު 372 (އަންހެން، ފިރިހެން)
  • ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ރައީސުންގެ އަދަދު 179
  • ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 923
  • ސިޓީތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ އަންހެން ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު 14
  • ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު 28 (އަންހެން، ފިރިހެން)
  • ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުންގެ އަދަދު 4
  • ސިޓީތަކުގައި ޖުމްލަ ތިބޭނެ އަދަދު 46