ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަބަރު

ކައުންސިލްތަކާއި އެލްޖީއޭ އުވާލަން ގޮވާލައި ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އުވާލަން ގޮވާލައި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

ޖާބިރު އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ސަރުކާރުން އެޅި ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި އިގްތިސާދާއި ދައުލަތް ބަނގުރޫޓުވާ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ހާލަތުގައި ހަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރުގެ އެ ގަރާރުގައި ގޮވާލާފައި ވަނީ، ގާނޫނު އަސާސީގެ ލާމަޒުކަޒީ ބާބުގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ކައުންސިލްތަކާއި އެލްޖީއޭ އުވާލަން ގާނޫނު އަސާސީގެ ލާމަރުކަޒީ ބާބު އިސްލާހު ކުރުމަށެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނާއި ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމުގެ ވަގުތީ ގާނޫނާއި ވަގުތީ ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގެ ވަގުތީ ގާނޫނު ވެސް އުވާލުމަށެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މި އަހަރު ބާއްވަން ޖެހޭ ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވެސް ވަނީ ފަސްވެފަ އެވެ. އާ ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރެވެން ދެން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ވެސް ކުރި އެވެ. އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ދެ ވަގުތީ ގާނޫނެއް ވެސް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ގަރާރު ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މުހިއްމު ގަރާރުތަކާއި ކުއްލި މައްސަލަތައް ވެސް ތަޅުމަށް ބަލައިގަންނަން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވޯޓު ނުދިނުމުން ފާސްވެފައެއް ނުވެ އެވެ.