ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މެންބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލާ ވާހަކަ ވެސް މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ: ނަޝީދު

Jul 8, 2020
16

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގަރާރެއް މެދުވެރިކޮށް ގާނޫނު އަސާސީ އުވާލުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލުން ފަދަ ވާހަކަތައް ވެސް ދެއްކޭނެ ކަމަށް އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އުވާލުމަށް ގޮވާލައި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވުމާއެކު ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫނުސް އަލީ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ނުކުތާއަކަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޔޫނުސު އެއީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު ގަރާރެއް ކަމަށާއި އެ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވެސް އެ ނުކުތާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ދެން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނެންގެވި އެވެ. އީވާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ހިލާފު ނުވާހާ ހިނދަކު ގަރާރެއް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވިދާނެ ކަމަށާއި ޖާބިރުގެ ގަރާރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ގަރާރުގައި ބުނާ ކަންކަމަށް އޭނާ ވެސް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މެންބަރުންގެ އެ ވާހަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ހިލާފު ނުވާހާ ހިނދަކު މަޖިލީހުގައި ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިގެން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ވެސް ދެއްކެވި ދާނެ ކަމަށެވެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ދެން ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީ އުވާލުމާއި މެންބަރަކު އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގެ ވާހަކަ އެވެ.

"މި މަޖިލީހުގައި ގަރާރަކުން ދެއްކިދާނެ ގާނޫނު އަސާސީ އުވާލާ ވާހަކަ ވެސް. މި މަޖިލީހުގައި ނުދެއްކޭނެ ހަމައެކަނި ވާހަކައަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ހިލާފުވާ ވާހަކަ. މި މަޖިލީހުގައި ގަރާރަކުން ދެއްކި ދާނެ މެންބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ވާހަކަ ވެސް." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އަވަހަރާކޮށްލުމުގެ ވާހަކަ ވެސް މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއިރު، މީހަކު މަރާލުމަކީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ވެސް ހިމެނޭ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެކެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނުގައި ވެސް ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. އިސްލާމް ދީނާ ހިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް މަޖިލީހުގައި ވެސް ނުދެއްކޭނެ އެވެ.