ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ހަބަރު

ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީންތަކެއް ހޯދަނީ

ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީންތަކެއް ހޯދަން ފޮޓޯ އާއެކު އެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ އަށް ބިދޭސީންނަކީ ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިއްބާ ފިލާފައިވާ މީހުންނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭތީ އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް ފިލާފައިވާ މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން ހޯދަަނީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ އަށް ބިދޭސީން:

  • މުހައްމަދު ސިރާޖު މިއާ، ޓަންގައިލް، ބަންގްލަދޭޝް
  • އަލާމީން، ބަރަހަމަންބަރިއާ، ބަންގްލަދޭޝް
  • އެމްޑީ ސައިފުލް، ބަރަހަމަންބަރިއާ، ބަންގްލަދޭޝް
  • މުހައްމަދު ފަޒުލުލް ހައްގު، ކޮމިއްލާ، ބަންގްލަދޭޝް
  • މުހައްމަދު މުނީރު ހުސައިން، ޗަންދުޕޫރު، ބަންގްލަދޭޝް
  • މުހައްމަދު ގައްފާރު ބޭޕަރީ، ބަރަހަމަންބަރިއާ، ބަންގްލަދޭޝް
  • މުހައްމަދު ޕަރުވޭޒް، ޓަންގައިލް، ބަންގްލަދޭޝް
  • ބިލާލް ހާން، ގާޒީޕޫރު، ބަންގްލަދޭޝް

އެ މީހުންނާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅައިގެން ހިއްސާ ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.