ފޭރުން

ރޫޓުގެ ފައިސާތައް ފޭރެން އުޅުނު މީހުނަށް ނާކާމިޔާބު

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތާއި ސިނގިރެޓްގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ރޫޓް ފިހާރައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް މަގުމަތީން ފޭރެން އުޅުނު ބަޔަކު ހުއްޓުވައި އެކަން ނާކާމިޔާބު ކޮށްލައިފި އެވެ.

ރޫޓުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ 4.5 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޖަމާ ކުރަން މިއަދު ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ވަގުތު އެތާނގައިތިބި މުވައްޒަފުންނާއި ބޭންކުގެ ސެކިއުރިޓީން ހިފަހައްޓައި ފައިސާތައް ސަލާމަތް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ ފޭރެން އުޅުނު މީހުން ރޫޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ލޮލަށް ބޮޑީސްޕްރޭ ޖެހި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޮޑު ގެއްލުމެއް އެ މުވައްވަޒުންނަށް އެއިން ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

ރޫޓުގެ ފައިސާތައް ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރި ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ދެ ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ހަތަރު މީހަކު ރޫޓުގެ ވެހިކަލް ފަހަތުން ގޮސް ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގެ ދޮރުމަތީގައި މަޑުކުރެ އެވެ. އަދި ވެހިކަލުގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ސައިކަލުން މީހަކު ފައިބައިގެން ގޮސް އެމީހުނަށް ހަމަލާދޭ މަންޒަރު ފެނެ އެވެ. ވެހިކަލްގައި ތިބި މީހުންގެ ލޮލަށް ސުޕްރޭ ޖަހާތަން ވެސް ވީޑިއޯގައި ފެނެ އެވެ.

ބޭންކުގެ ސެކިއުރިޓީންނާއި ރޫޓުގެ މުވައްޒަފުން އެއްވާން ފެށުމުން އެ ހަތަރު މީހުން ވަނީ ވެހިކަލްގަ ހުރި ބޮޑު ފޮށިގަނޑެއް ނެގުމަށް ބެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު މި މީހުންނަށް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވެ ސެކިއުރިޓީން ވަނީ އެ މީހުން ހިފަހައްޓާ ފައިސާތައް ސަލާމަތް ކޮށްފަ އެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ބުނީ ބޭންކަށް ޖަމާ ކުރަން ދިޔަ ފައިސާތަކެއް ފޭރުން އުޅުނު މައްސަލައެއް މިއަދު މެންދުރެއްހާރު ހުށަހެޅުމުން ބަލަމްން ގެންދާ ކަމަށެވެ.