ހަބަރު

ޓެލެކޮމް އިތުރު ކުންފުންޏަކާއެކު އަގުތައް ހެޔޮވާނެކަމަށް ބެލެވޭ

ޓެލެކޮމް ހިދުމަތް ދޭން އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ލައިސެންސް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ކުންފުންޏާއެކު އަގުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައިވާ އާމްދަނީ ހޯދަން އިތުރަށް ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޓެލެކޮމް ލައިސަންސަށް ގެންނަ ބަދަލާއި ފުރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަމް ޗާޖެއް ނެގުން ހިމެނެ އެވެ.

މި ބަދަލާއެކު އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް އިތުރަށް 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކުރެ އެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަމުންދާ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް މިއަދު ވަނީ ފައްޔާޒްގެ އިތުރުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި ހައުސިން އަދި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ.

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ، ޓެލެކޮމް ހިދުމަތް ދޭ އިތުރު ކުންފުންޏަކާއެކު، އެ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އަގުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް އަންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފޯނާއި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ދިރާގާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ހޯދަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އިތުރު ކުންފުންޏެއް މާކެޓަށް އައުމުން އެ ދެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މުއާސަލާތީ އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ލައިސެންސް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ، ހާއްސަކޮށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ރާއްޖޭގައި ބޮޑުކަމަށް ބުނެ އާއްމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަކުރާރުކޮށް ކަންބޮޑުވުންފާޅު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެވެ.

އާ ކުންފުންޏަކާއެކު އަގުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލު އައުމުގެ އިތުރުން، ޒަމާނީ އިތުރު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތައާރަފްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންގޮސް، އިގުތިސޯދަށް އެކަމުގެ ފައިދާކުރާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މިއަދުގެ ކޮމިޓީގައި މެންބަރަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މުއާސަލާތީ ލައިސެންސް ދިނުމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ފޯނާއި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދޭން އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ލައިސަންސް ދޭން އުޅޭ ވާހަކަ ތަކެއް މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެތުރުނެވެ.

މި ހިދުމަތް ދޭން އިންޑިއާގެ ރިލަޔަންސް ކުންފުންޏަކާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އެ ދުވަސްވަރު އިނދިކުޅު ފަރާތް ތަކުން ތުހުމަތު ވެސް ކުރި އެވެ.