ދުނިޔެ

އީރާން ނިއުކްލިއާ މަޝްވަރާތަކަށް ބައިޑަން ޝަރުތު ކަނޑައަޅުއްވައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ޖޯ ބައިޑަންއާ ހަވާލާ ދެއްވައި، ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ބުނާ ގޮތުގައި، އީރާނުން ނިއުކްލިއާ ބޮމެއް އުފެއްދުމަކީ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެކެވެ. މިކަމުގައި އޮތް މަސްލަހަތަކީ، ނިއުކްލިއާ ބޮން އުފައްދަން ބޭނުންވާ މާއްދާތައް، އީރާނުން މުއްސަނދި ކުރުން ލަސް ކުރުވުމެވެ.

ބައިޑަން ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއިން އީރާނާއެކު މަޝްވަރާ މޭޒަށް ދާން އީރާނުން ބޭނުން ނަމަ އަދި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަން އެދޭ ނަމަ، އާ ޝަރުތުތައް ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. އީރާނުން ނިއުކްލިއާ ބޮމެއް އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލަން ބައިޑަން ސަރުކާރުން އެދޭނެ ކަމަށް ވެސް ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ބުނެ އެވެ.

އީރާނުން އެ ސަރަހައްދުގައި އަދާކުރާ ދައުރަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމާއި، ލެބަނާނާއި އީރާގް އަދި ސީރިއާ އާއި ޔަމަނުގައި، ޕްރޮކްސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ އެޖެންޑާ ވެސް ކިޔައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓައިމްސް ބުނެ އެވެ. އަދި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ސައޫދީ އަރަބިއާ ކަހަލަ އަވައްޓެރި ގައުމުތައް ބައިވެރި ކުރުމަކީ ވެސް ޝަރުތެކެވެ.

ބައިޑަން ރައީސްކަމަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވިއިރު ވިދާޅުވި ކަމަށް ޓައިމްސްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކަށް އަލުން ދިއުމަށް އީރާނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ބައިޑަން އެހެން ވިދާޅުވުމުން އެކަމާ ފަހުން ސުވާލު ކުރުމުން ވެސް ވިދާޅުވީ "އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެ، އެކަމަކު މަސައްކަތްކުރާން" ކަމަށެވެ.

"އީރާނާ އެކު ދައްކަން ލައްކަ ވާހަކަ އެބަހުރި" ބައިޑަން ވިދާޅުވި ކަމަށް ޓައިމްސްގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ. "ރާސްތާ އަމިއްލަ އަށް ހޯދާ މިސައިލްތައް އަދި ރާސްތާ ކަނޑައަޅައިގެން އުފައްދާ މިސައިލްތަކުގެ ވާހަކަތައް ވެސް އެބަ ހުރި"

ބައިޑަން ވިދާޅުވި ކަމަށް ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ބުނަނީ "ސަރަހައްދީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފަށަން ޖެހޭނީ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމުން" ކަމަށެވެ.