ދުނިޔެ

ސައުދީން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު މަދު ކުރަނީ

ސައޫދީން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު، ޕްރިންސް އަބްދުލް އަޒީޒް ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހު ވެސް ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ އުފައްދާ އަދަދު އެއް ހަމައެއްގައި ދަމަހައްޓަ ވާނެ އެވެ.

އަބްދުލް އަޒީޒް ބިން ސަލްމާން ވިދާޅުވީ ތެޔޮ އުފައްދާ އަދަދު މަދު ކުރަނީ ތެލުގެ އަގު ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށެވެ. އޯޕެކާއި ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ތެޔޮ އުފައްދާ އަދަދުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއްމިލިއަން ފީފާ، ފެބްރުއަރީ އާއި މާޗްގައި މަދު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔެ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު ތެޔޮ އުފައްދާ އަދަދު މަދުކުރުމަކުން ޑިމާންޑަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށާއި މިއީ އޯޕެކާއި ބައިވެރިންނަށް ދެއްވި ހަދިޔާއެއް ކަމަށް އޭނާޖީ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސައޫދީން މިނިންމުން ނިންމީ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުގައި، ބަޔަކު އެދިގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

އޯޕެކް ގައުމުތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް

"ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ބުނެދޭކަށް އަދި ނޭނގޭ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. "ގައުމުތައް އޮތީ ލޮކްޑައުންގައި. އަދި ކިތަންމެ ގައުމެއް ލޮކްޑައުން ކުރަން އެބަ މަޝްވަރާ ކުރެވޭ" އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގައި އާދަކާދައިގެ މަތިން ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ހަމަ އެއަދަދަށް އުފެއްދުން ވާނީ ސިނާއަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް ކަމަށެވެ.

އޯޕެކް ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެފައި ވަނީ މި ހާލަތުގައި ތެޔޮ އުފެއްދާ އަދަދު އެއްހަމައެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރަޝިއާ އަދި ކަޒަކިސްތާނަށް ވަނީ 75،000 ފީފާ އިތުރަށް އުފެއްދުމަށް ހުއްދަދީފަ އެވެ.

އޯޕެކްގައި ހިމެނޭ އީރާންއަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ގައުމެކެވެ. ސައުތު ކޮރެއާގެ ކެމިކަލް ޓޭންކަރެއް ހޮރުމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ހިފަހައްޓައި އީރާން ސިފައިންގެ ބާރުދަށުގައި ދެމެހެއްޓުން އަންނަނީ ގޯހަކަށް ވަމުންނެވެ. މިހާލަތުގައި ތެލުގެ އަގަށް ވެދާނެ ގޮތަކާ މެދު އޯޕެކުން ކަންބޮޑުވެ އެވެ.