ދިވެހިރާއްޖެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި
NUMBER OF CASES
ސްކޫލް

"ސުކޫލުތައް ބަންދު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް"

ކޮވިޑް-19ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ސުކޫލުތަކުން ފެނުނު ނަމަވެސް ސުކޫލުތައް އަލުން ބަންދު ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ހެލްތް އިމާޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

ގިނަ މަސްތަކަކަށްފަހު ދަރިވަރުން ސުކޫލުތަކަށް ހާޒިރުވެ ކިޔަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. ސުކޫލުތައް ހުޅުވިތާ ދެތިން ދުވަސް ފަހުން އަމީނިއްޔާ ސުކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެއީ އެ ސުކޫލުގެ ގުރޭޑް ތިނެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރެކެވެ. ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއާ ގުޅިގެން ޓީޗަރުންތަކެއް ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން ކޮންޓެކްޓްވެފައިނުވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ބިލަބޮންގް ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ހަތަރު ދަރިވަރަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި އެ ހަތަރު ދަރިވަރުންނަކީ އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިން ކަމަށް ވެއެވެ. އަދި ގާޒީ ސުކޫލުގެ ޓީޗަރަކާއި ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. ގާޒީ ސުކޫލުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ގުރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރެކެވެ. ޕޮޒިޓިވްވި ޓީޗަރާއު 12 މީހަކު ވަނީ ކޮންޓެކްޓްވެފައެެވެ. ޖަމާލުއްދީން ސުކޫލުގެ ގުރޭޑް 9 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރު ޕޮޒިޓިވްވެގެން ހަތަރު މީހަކު ކަރަންޓީން ކުރިއެވެ.

ސުކޫލުތަކުން ފެނުނު ކޭސްތަކާއި ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވަނީ ސުކޫލުތެރެއިން ނޫން ކަމަށާ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކަކީ ސުކޫލުން ބޭރާ ގުޅުންހުރި ކޭސްތަކެއް ކަމަށެވެ. ސުކޫލުތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން ޕޮޒިޓިވްވުމަކީ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނަމަވެސް ސުކޫލުތަކަކީ ރައްކާތެރި އަދި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ތަންތަން ކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ދަރިވަރު ސުކޫލަށް ނުފޮނުވުމާއި ސުކޫލުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު މާސްކު އަޅައިގެން އުޅުމާއި އަތް ސާފު ކުރުމާއި ސުކޫލުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ސުކޫލުތަކުންވެސް ގައިޑްލައިންތަކަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަމަލު ކުރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ ކުރަން،"

ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއެއްވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސުކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންވެސް ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން މުހިންމު ކަމަަށެވެ. ގުރޫޕް މަސައްކަތް ކުރާ ވަގުތުތަކުގައި އަދި ޓީޗަރުން ސުކޫލުން ބޭރުގައި މަސައްކަތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާނަމަވެސް ސުކޫލް ގައިޑްލައިން ފޮލޯކުރުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"ސުކޫލުގެ މާހައުލަކީ އެންމެނަށް ހާއްސަކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހެދުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެވެސް ޒިންމާއެއް އެބައޮތް،" ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.