ތިމާވެށި

ކެމިކަލް މެނޭޖް ކުރާނެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވައިލާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ކެމިކަލް މެނޭޖް ކުރާނެ ސްޓްރެޓަޖީ، އެވެއާނެސް ކެމްޕޭނެއް އެކުލަަވައިލާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

މިއީ އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓްރީން ހިންގާ އެލިމިނޭޓިން ޕާސިސްޓަންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް ތުރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ހިމެނޭ ދެ މަސައްކަތެކެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ކުރާނެ މި ދެ މަސައްކަތަށް ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސިލިޓީން 3,675,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަންޑު ކުރެ އެވެ. އަދި 65،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޔޫއެންޑީޕީން ދެ އެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނު ބުނާ ގޮތުން މި މަސައްކަތުގެ ފްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އަންނަ ފެބްރުއަރީ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ޖަހާއިރު އޮންނާނެ އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ފެބްރުއަރީ 16، 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިންނެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ ޝަރުތުތަކާއި މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ލިބެ އެވެ.