ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން

ރާއްޖެ ޖެހޭނީ ޑީސެލް ނޫން ގޮތެއް ހޯދަން: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެއިން ޑީސެލް ނޫން ގޮތެއް ހޯދައިގެން ތިބުން މުހިއްމު ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅު ވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވަހަކަފުޅެއްގަ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ 2030 ވަނަ އަހަރަށް ނެޓް ޒީރޯ އެމިޝަން ގައުމަކަށް ހަދަން ވަރަށް ގިނަ ކަން ކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ބަރޯސާ ވަމުން އަންނަ ޑީސެލް ޖެނަރޭޓަރަށް އަޅައި އެ ތެޔޮ އަންދައިގެން އުޅޭ އުޅުމަށް ނިންމުމަކަށް ގެނެސް ގުދުރަތީ ގޮތުން ލިބިފައި ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް ދާން ޖެހެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ގުދުރަތީ ވަސީލަތް ތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ކަރަންޓް އުފައްދަން ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީގެ 10 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރަނީ ތެލަށެވެ. ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރާ ތެލުގެ 80 ޕަސެންޓަކީ ޑީސަލެވެ. އެ ޑީސެލްގެ 60 ޕަސެންޓް ހެދަކުރަނީ ކަރަންޓަ ށެވެ. އަނެއް 40 ޕަސެންޓު ހޭދަ ކުރަނީ ދަތުރު ފަތުރަށެވެ.