އެސްޓާސް

އެސްޓާސް ރޯދަ ސޭލް: ހައިރާންވާހާ އަގުހެޔޮ

Feb 24, 2021

ގިނަ އެއްޗިހި އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ލިބޭނީ ކޮން ތަނަކުން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ދޭނީ އެސްޓާސް އެވެ. ސަބަބަކީ އެސްޓާސްގެ ފުރާޅުގެ ދަށުން ލިބެން ހުރި ތަކެތީގެ ލިސްޓު ދިގުވުމެވެ. މި ބޮޑު ސުޕަ އިސްޓޯރުން މި ވަނީ ރޯދަ އަށް ބޮޑު ސޭލެއް ފަށާފަ އެވެ. މި ސޭލްގައި ނެތް އެއްޗެއް ނެތެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ނަން ހުސްކޮށް އެބަ ހުއްޓެވެ.

އެސްޓާސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯދަ ސޭލް ގައި އަގުތައް ހެޔޮކޮށްލާފައިވަނީ ގަންނަންދާ މީހުން މޮޔަވާ ވަރަށޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. މި ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރޯދަ އަށް ގޭތެރެ ބަދަލުކޮށްލާއިރު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ ސާމާނު ހިމެނުމަކީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އުފަލެވެ. މި ސޭލުގައި ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ސޯފާ އާއި އައިސް އަލަމާރި އަދި ފަރުނީޗަރުގެ އިތުރުން ބަދިގެ ސާމާނާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މި ސޭލުގައި ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ސޯފާ އާއި އައިސް އަލަމާރި އަދި ފަރުނީޗަރުގެ އިތުރުން ބަދިގެ ސާމާނާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ރޯދަ ސޭލްގައި ބަންޑަލް ތަކެއް

ރޯދަ ސޭލްގައި އެސްޓާސް އިން ވަނީ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަންޑަލްތަކެއް ވެސް ހަދާފަ އެވެ. ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން ބަންޑަލްކޮށް ޕެކޭޖުތައް ހަދާފައިވުމުން ގަންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ވެގެންދެ އެވެ.

އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ހޯމް އެޕްލައިންސް އުފައްދާ ކުންފުނިތައް ކަމަށްވާ މިޑީއާ އޮކްސް އަދި ޓީސީއެލް އާއޮސްކައިވޯތު ފަދަ ބްރޭންޑްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެސްޓާސް އިން މި ބްރޭންޑްތަކުގެ މުދަލަށް ވޮރެންޓީ ވެސްދެ އެވެ.