ފައިސަލް ނަސީމް

އެމްޑީޕީއާއެކު ހުންނެވިކަން ޔަގީން ކޮށްދެއްވައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިންގައި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުންނެވީ އެމްޑީޕީއާއެކު ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރަައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި ވިދާޅުވަކީ ތެދު ވާހަކަފުޅެއްކަން ނާއިބު ރައީސް ޔަގީން ކޮށްދެއްވަން ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ހިލާލީގޭގައި ދެ ބޭފުޅުން އެކުގައި ސައިބައްލަވަނިކޮށް ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯއަކާއެކު ރައީސް ނަޝީދު ޓްވީޓް ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިންގައި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެމްޑީޕީއާއެކު ހުންނެވިކަމީ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ހެޔޮ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ދަލީލެއް ކަމަށެވެ.

އެ ޓްވީޓް ރިޓްވީޓް ކުރައްވާ ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ރަައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއާ ބައްދަލުކޮށް ހިޔާލު ބަދަލު ކޮށްލެއްވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

"ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެންޕެއިން ގައުމީވަވންތަ އަދި ރައްކާތެރި ރޫހެއްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަލިވިލޭނީ މާ އަލިގަދަ ފަތިހަކަށް،" ފައިސަލްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހަތަރު ޕާޓީ އޮތް ނަމަވެސް އިންތިހާބުތަކުގައި ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރަނީ އެކަންޏެވެެ.

ނާއިބު ރައީސް ފައިިސަލް ނަަސީމަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެކެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެކުގައި އިންތިހާބަަށް ނުކުންނަވާ ރަނިންމޭޓްކަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކަނޑައަޅާ ބޭފުޅަކަށް ދިނުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފައިސަލް އޭރު ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓެއްގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެެންބަރުގެ ގޮތުގަ އެވެ. އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތުމާއި ހަމައަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް އިސްކޮށް އުޅުއްވި ނަަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ޖޭޕީން ބާއްވާ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި ޖޭޕީގެ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން އޭރު ވިދާޅުވި އެވެ.