އުތުރު ތިލަ ފަޅު

"އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އޮންނަނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޮންޓްރޯލް"

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ހަތިޔާރު އެޅި އިންޑިއާ ސިފައިން ނުތިބޭނެ ކަމަށާއި އުތުރުތިލަފަޅުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލު އޮންނާނީ ދިވެހި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އަތުގައި ދިވެހި ސިފައިންނަށް ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ

އުތުރުތިލަފަޅު މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ސުވާލުތައް ގިނަވެފައި ވަނިކޮށް ސިފައިންގެއިން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސްގައި ޑިފެންސް ޗީފް ވިދާޅުވީ އުތުރު ތިލަފަޅު ތަރައްގީ ކުރަން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އިންޑިއާއާއެކު އޮތް ނަމަވެސް އެތަނުގައި ހަތިޔާރު އެޅި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭނެ ވާހަކަ އެގްރިމެންޓްގައި ނޯންނާނެ ކަމަށާއި އެތަނަށް އަރައި ފޭބޭނީ ވެސް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ހުއްދަ ދޭ ބަޔަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

ޔޫޓީއެފްގެ މައްސަލައާ ގުޅުވައި މީޑިއާއަށް އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ވާހަތަކެއް ދޮގު ކުރައްވަމުން ޑިފެންސް ޗީފް ވިދާޅުވީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދާ ފަރާތްތަކާއި މެދު އެޅޭނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ ބަލައި، އެފަރާތްތަކާއި މެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

"އެގްރިމެންޓް ކަރުދާހާ ގުޅިގެން ޖެނެރަލް އޮފިސަރަކު މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް ވެސް ހަބަރު ފެތުރި. މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް. އެފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ދިފާއީ ބާރުގެ އެއްވެސް ބޭފަޅަކު ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް. ވަކި ކަމެއް ހާސިލް ކުރަން ގައުމީ ދިފާއި ބާރުގެ ބޭފުޅުންގެ އަގު ވައްޓާލަން މިފަދަ އިލްޒާމް އެޅުވުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ވަކި ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދަން ހަގީގަތް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާކަން ފާހަގަކޮށްލަން." ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަމާލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ވަރަށް ބޭނުންވާ ފެސިލިޓީއެއް ކަމަށާއި އެތަން އޮޕަރޭޓްކޮށް އެތަނުގައި ތިބޭނެ ބަޔަކު ކަނޑައަޅާނީ ވެސް ސީދާ ދިވެހި ދައުލަތުން ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މި އެގްރިމެންޓް އުވާލައި އަދި ބާތިލުކޮށްލުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ދައުލަތަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށްވެސް ޑިފެންސް ޗީފް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން އުތުރު ޔޫޓީއެފް އެގްރިމެންޓްގައި އެހެން ގައުމުތަކުން މަނަވަރުފަދަ އެއްޗެހި އަންނަން ވަކި ގައުމަކަށް މަނައެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިތަނަކީ ބޭރުގެ ގައުމަކުން އޮޕަރޭޓްކޮށް ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހަދާ ތަނެއް ނޫން. މިތަނަކީ އަސްކަރީ ބޭސްއެއް ވެސް ނޫން އަދި އަސްކަރީ ބޭސްއެއް ހިންގާނެ ކެރެކްޓަރިސްޓިކްސް ވެސް ހުރިތަނެއް ނޫން. މިއީ ކޯސްޓްގާޑުގެ ތަނެއް" ޝަމާލް ވިދާޅުވި އެވެ.