ރައީސް އޮފީސް

ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތް ބަލަން އިސްނެގިން: ސަރުކާރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ހަރަދުތަކުގެ ކޮންމްޕަލްޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވެންޓިލޭޓަރު މުއާމަލާތް ހިންގުމުގައި ގޯސްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވާތީ އެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް އަމަލެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އިސްވެ ހުށައެޅީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އޭސީސީން ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވި މީހުނަށް ދައުވާ ނުކުރަން ޕީޖީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރިވިއު ކުރަން އެދުމުން އެ ނިންމުން ބަދަލު ނުކުރާނެކަން ޕީޖީ އޮފީހުން އޭސީސީއަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވަނީ ޕީޖީގެ ނިންމުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ޝަމީމްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. އަދި ވައްކަންކުރާ ސަރުކާރަކާއެކީ އެމްޑީޕީ އޮންނަން ރައްޔިތުން ނޭދޭނެ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވެންޓިލޭޓަރު މުއާމަލާތް ހިންގުމުގައި ގޯސްތަކެއް ހުރިކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާތީ އެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް އަމަލެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާއެއް ލިބޭ ގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ސަރުކާރުން އިސްވެ އޭސީސީ އާއި ފުލުހަށް އެ މައްސަލަ އަވަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަން އެންގި ކަމަަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލީ ގާނޫނު އަސާސީއން އެކަން މަތިކޮށްފައިވާ މިނިވަން ކޮމިޝަނުން ކަމަށާ އޭސީސީގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތަކާއި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންވެ ސް ދީފައިވާނެ ކަމަށް ރަައީސް އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

"... އަދި އެ ތަހުގީގު ހިނގަމުންދިޔައިރު ވީހާވެސް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނ ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި މުވައްޒިފުން ތަހުގީގު ނިމެންދެން މަސައްކަތުން އެކަހެރި ކުރެވުނު،"

ދައުލަތުން އުފުލާ ދައުވާތަކުގެ ކަންކަމުގައި ޕީޖީ އާއީ އޭޖީއަށް މުސްތަގިއްލުކަން ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒެއއް އަދި ޒާތީ ތައައްސުބެއް ނެތި މިނިވަންކަމާ އަދުލުވެރިކަމާއކު ދައުވާ ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށާ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ އުސޫލުތައް ނަގަހައްޓާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ދިވެހި ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ނަގަހައްޓައި އެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.