ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ލީޑަރުން މަޖިލީހުން ނުފެންނާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ކަންބޮޑުން އާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުން އާ ކުރެއްވީ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އުވާލުމުގެ ބިލްގެ ބަހުސްގައި ޕާޓީތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ވަގުތުގައި ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ އެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވުމުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާތާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު، އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމު މުހައްމަދަކީ "ބޭހަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ވެސް ތަދު" ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސަލީމާ ގުޅޭގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަލީމް ވެސް މަޖިލީހުން ފެނިވަޑައިގަންނަ ވަނީ ވަރަށް މަދުން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޕާޓީތަކަށް ހާއްސަ ކުރާ ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފަން ބައެއް ޕާޓީ ތަކުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.