ލައިފްސްޓައިލް

އެންމެން ކައިގެން ތިބިތޯ މިބަލަނީ ކޮންބައެއް؟

ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފާޑެއް ކިއިދާނެއެވެ އަދި ގޮތް ވެސް ކިއި ދާނެއެވެ. އެވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ؛ އެކަމަކު ކަމެއް ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަރަށް މަދު ބަޔެކެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެސް ވެއެވެ. އެފަދަ މީހުންނަކީ ތަފާތު ދައްކާ މީހުނެވެ. މަސައްކަތުން ކަންކަން ބަދަލު ކުރާ މީހުނެވެ. އެކި މައްސަލަތައް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާނުން އުޅެ އެވެ. އެއީ ފަހުރުވެރި ބައެކެވެ.

ކަމެއް ބަދަލުކޮށްލާން މި ރޯދަމަހުގެ ތެރޭ ކެމްޕޭނެއް ފެށި ދެ ޒުވާނުންނަކީ ޝައްމާ އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އިސްމާއިލް ޝިހާބެވެ. އޭގެ ދެވެރިން ފެށީ "އެންމެން ކައިގެން" ތިބޭ ކެމްޕޭނެކެވެ. ދެ ޒުވާނުން އިސް ނަގައިގެން ފެށި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާ ބޭނުމަކީ ގޭގައި އިތުރުވެ އިސްރަފުވާންދާ ރަނގަޅު ކާނާ ޑަސްޓްބިނަށް އަޅައިލުމުގެ ބަދަލުގައި ކާނެއް އެއްޗެއް ނެތް މީހުނަށް އެތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ކިހާ ރަނގަޅު ނިޔަތެއް ހެއްޔެވެ؟

ޝައްމާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާއަށް ހިޔާލެއް އައީ ގޭ އެންމެން ކައި ނިމިގެން ބާކީ މާ ގިނައިން ރޮށި ހުރުމުން އެ އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންވާނެ މީހަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން އޭނާ ބޭނުން ވެގެނެވެ. އެކަން ކުރަން ބެލި އިރު އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ނެތިގެނެވެ.

ދެން ހިޔާލަށް އައީ މިފަދަ ކަމެއް ކުރާށެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކަށްވީ ހައިހޫނުކަމުގައި ހުރި އެހެން މީހަކަށް ކާއެއްޗެއް ދިނުމެވެ. ނަމަވެސް، ދޭނެ ވަކި ޕްލެޓްފޯމެއް ނެތީ އެވެ. އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދައިފިއްޔާ އެހެން ގޭބިސީ ތަކުގައި ރޯދަވީއްލުމަށް ފަހު އިތުރުވާ ކާބޯތަކެތި އެހެން މީހަކުގެ ހާރަށް ދޭން ބޭނުންވެފައި ބަޔަކު ތިބެ، އެކަން ކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އޭރަށް އިސްރާފު ނެތުނީ އެވެ. އަދި ސޮދަގާތެއް ކުރެވުނީ އެވެ.

"އެންމެންކައިގެން" މޫވްމަންޓެއް އުފަންވީ އެހިސާބުންނެވެ. ދެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިސްތިހާރުވީ އެ މޫވްމަންޓްގެ މައުލޫމާތެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގޭގައި އިތުރުވާ ބައި، ރީތިކޮށް ބަންދު ކޮށްލައިގެން ހެންވޭރު ދަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ޔޫތު ސެންޓަރު، ހ. މުނިއުފާއަށް ގެންގޮސް ހަވާލު ކުރަންވީ އެވެ.

މި މޫވްމަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޯފައުންޑާ އިސްމާއިލް ބުނި ގޮތުގައި "އެއްމެން ކައިގެން" ނަމުގައި އައި މި މޫވްމަންޓްގެ މަގްސަދަކީ މި ރޯދަމަހު ކާނެ ބޯނެ އެއްޗެއް ނުލިބިފައިވާ ވީހާވެސް ގިނަ މީހުނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިސްކިތްތަކުން ރޯދަވީއްުލުނު ކަމުގައިވި ޔަސް ހާރު ކާނެ އެއްޗެއް ނެތި ބަޔަކު ތިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

"ސޯޝަލް މީޑީއާގައި މި ކެމްޕެއިނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ އިރު، ކާބޯތަކެތި ޑްރޮޕް ކުރުމަށް އިތުރު ޕޮއިންޓްތަކެއް ޑިމާންޑް އޮތް ވަރަކުން ހެދުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި" ކަމުގައި އިސްމާއިލް ބުންޏެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި، ކާން ނުލިބިފައި ތިބި ކޮންމެ މީހަކަށް މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި މޫވްމަންޓުން މަސައްކަތް ކުރާނެއެ ވެ. ކޮންމެ ރެއަކު 9:00 އިން 12:00 އަށް ޑްރޮޕްއޯފް ޕޮއިންޓް ހުޅުވާލައި ހުރެ އެވެ.

"ރޭގަައި މި މަސައްކަތް ފެށި އިރު ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު. ވަރަށް ގިނަ މީހުން ކާބޯތަކެތެ ޑޮނޭޓް ކުރި. އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންއަށް ކާބޯތަކެތި ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުޅުމާލެ އިންވެސް އައިސް ޑޮނޭޓް ކޮށްފައިވޭ. އަދި ބައެއް މީހުން ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން އައިސް ވެސް ކާބޯތަކެތި ހަވާލު ކޮށްފައިވޭ"