r
ޒާހިރު އާދަމް

ގައްދޫ ޒާހިރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް (ގައްދޫ ޒާހިރު) އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

ޒާހިރު އަވަހާރަވީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރީންނެވެ. އަވަހާރަވީއިރު ހުންނެވީ މާލޭގައެވެ.

ޒާހިރު އަވަހާރަވެފައި މިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ އާލާސްކަންފުޅު ޖެހިވަޑައިގެން އެ ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނިކޮށެވެ. ޒާހިރުގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ ޒާހިރު އަވަހާރަވީ ގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޒާހިރަކީ ޒާހިރުގެ ބޭފުޅެކެވެ. ޒާހިރަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ.