އިމްރާން އަބްދުﷲ

ސައިކަލު ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހެއްގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާއި މެދުގައި ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުމަކީ ސަރުކާރުން ބަލަންތިބޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހެއްގެ އުޅަނދު އަންދާލާފައިވާ މައްސާލަ ސީރިއަށް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޒިންމާދާރުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދުގައި ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބުނީ ނ. މިލަދޫގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވުމުން ފުލުސް މީހާއަށް އިންޒާރުދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޭ ދަންވަރު ފުލުސް މީހާގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހިންގާ ކަމަށެވެ.

ފުލުސް މީހާގެ ސައިކަލްގައި ރޯކޮށްލާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ މީހަކު އައިސް ސަައިކަލު މައްޗަށް ޕެޓްރޯލް އަޅާ ރޯކޮށްލާ މަންޒަރެވެ.