ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

ބަޖެޓުން ތިން ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

މި އަހަރު ހަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ތިން ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި މިމަހުގެ 23 ގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓުން 3,085.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.

މި ހަރަދުގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ހޭދައިގެ ގޮތުގައި 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެޑްމިނިޓްރޭޓިވް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް އެކްސްޕެންސަސްގެ ގޮތުގައި 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވެފައިވެ އެވެ.

މިހާތަނަށް ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗާއަށް 699.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ތެރެއިން ތަކެތި ގަންނަން 8.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކަށް 233.4 މިލިއަން ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އެސެޓުގެ ގޮތުގައި 295.0 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.

މި އަހަރު ހަރަދު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދީފައިވަނީ 36.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ 24.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އެވެ. މި ބަޖެޓުން 34.10 ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެ އެވެ.