ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ނުހުއްޓާނަން: އަދުރޭ

Mar 21, 2022
3

މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ނުހުއްޓާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް / ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހެން ބުނެފައި މިވަނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެ ހަރަކާތް އިންތިޒާމު ކުރި ފަރާތަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އިމްރާންގެ ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އިމްރާން ހުވައެއް ކުރައްވައިގެން ހުންނަވާ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ބާއްވާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ މައުލޫމާތު އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންނާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އަދި މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ފުލުހުން އަދި ބައްދަލުކޮށްފައިވެސް ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމުގައި ފުލުހުން އާންމުކޮށް އަމަލުކުރާ ގޮތަކީ މިސާލަކަށް ހުކުރު ދުވަހު ހަރަކާތް އޮންނަނަމަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަކާ ބައްދަލުކުރައްވާ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދީ ދެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކާނެ. މިދަންނަވާ ފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ފުލުހުންނާ އެކު ވެސް އަދި އެހެން އިދާރާއަކާ އެކު ވެސް އަދި ނުބާއްވަން. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މަޖިލީހުން މިހާރު ކުރަންވީ ކަމަކީ އިމްރާން ދޮގު ހަދައި އޮޅުވާލީތީ މަގާމުން ވަކިކުރުމޭ،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ހުއްޓުވަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި އެވެ. ހިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ލިބިގެންވާ ހައްގަކަށްވާތީ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށާއި ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ހުކުރު ދުވަހު ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ސަރުކާރުގެ ސައްހަ ކަމާ ދޭތެރޭ ވެސް ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ވިދާޅުވީ މީގެކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ފަހުން ފައިސަލް ނަސީމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އަދި ކެބިނެޓެއް ވެސް އެކުލަވާލާފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަކަށް. ދެން މިހުރީ ފައިސަލް ނަސީމް. އޭނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވާ ކުރެއްވި ފަހުން އަދި ކެބިނެޓް އެކުލަވާލާފައެއް ނެތް. އެހެންވެ ސަރުކާރު މިއޮތީ ފެއިލްވެފަ،" އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. މިސަރުކާރާއި ރައީސް ސޯލިހަކީ މިގައުމު މިހާތަނަށް ނުދެކޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް އެޅުއްވި އެވެ.