މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

އިންސާފު ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ނުހިންގުމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން މިރޭ އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުށްކުށަށް އަރައިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދެވޭނެ ގޮތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންސާފު ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިނގުމަކީ ފުލުހުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ އަދި މުޖުތަމައުގެ މަސްލަހަތު ގެލިގެން ހިނގާދާނެ ފަދަ އަމަލުތަކެއް ކަަމަށެވެ.

"އެހެން ކަމުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާ ނުކުރުމަށް މި ހިދުމަތުން އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ ކުށްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކަ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ،"

ފުލުހުން މިފަދަ އިލްތިމާސެއް ކޮށްފައި މިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި ހާދިސާ އެއްހައި ހުޅުމާލޭގެ ގާޒީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ މީހާއަށް ބަޔަކު އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯގައި ބަޔަކު އަތާއި ފައިން އެ މީހާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކުރެއެވެ.

އަދި ގާޒީ ސްކޫލްގެ އެތައް ދަރިވަރަކަށް އެެ ޓީޗަރު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް އެ މީހުން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. ވީޑިއޯއިން އިވޭ އަޑުތައް ބަލާއިރު ޓީޗަރަށް އަނިޔާ ކުރަނީ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.