ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބަށް ރުހުން ހޯދަން ކޮމިޓީއަށް

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސްއަށް ރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒް ކުރުމާއި އަދި މޮނިޓާކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ހއ. އިހަވަންދޫ / އާޒާދީބަހާރު، މުހައްމަދު ފިރާޟް އެވެ.

އޭނާ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަ އެވެ.

މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓްޕްރައިސް [އެސްއޯއީ] ކޮމިޓީއަށެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ ހަތް މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ބޯޑުގެ މެންބަރުން އައްޔަންކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ބޯޑުގެ ރައީސަކީ އާސިމް މުހައްމަދު އެވެ.