ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ރައީސް ސޯލިހް ގއ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ތިން ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާނީ ގއ. ދާންދޫ އަށެވެ. އެއަށްފަހު ގއ. ނިލަންދޫއަށާއި ގއ. މާމެންދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ރައީސް މިރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިތިން ރަށުގައި ނިމިފައި ހުރި މަޝްރޫއުތައް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ އެވެ.

ގއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ސޯލިހް މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ.