ޕީޕީއެމް

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ދެ ނޫސްވެރިޔަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭރުގައި އިދިކޮޅުން ކުރަމުން ދިޔަ މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރަމުން ދިޔަ ދެ ނޫސްވެރިއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރު ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ދިޔަ އިރު އިދިކޮޅުން ދިޔައީ ސޯސަން މަގުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންނެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން މަޖިލީސް ކުރާ ގެ ކައިރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރުމުން ފުލުހުން ވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އެ މީހުން ހުއްޓުވާފަ އެވެ. ފުލުހުން މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޗެނަލް 13ގެ ދެ ނޫސްވެރިންވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ޗެނަލް 13ގެ ދެ ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާވެގެން ވެއްޓިފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް މިހާރު ދަނީ ދައުރު ވަމުންނެވެ. އެ ފޮޓޯ ތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ދެ ނޫސްވެރިންގެ އަތުގައިވެސް މީޑިއާ ފާސް އޮތެވެ. އަދި ވެއްޓިފައި އޮތް އެއް ނޫސްވެރިޔާ އޮތީ ހޭނެތިފައި ކަމަށް މަންޒަރުދުށް ބައެއް މީހުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ގޮތުން އަނިޔާވި އެއް ނޫސްވެރިއެއްގެ ބޮލަށް އަނިޔާވެ މިހާރު އަންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ނޫސްވެރިން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ވަގުތު ފުލުހުންވެސް ވަނީ އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.