ކޮލަމާފުށި

ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ހުރެންދޫ ބަދަލުކޮށްފި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގއ. ހުރެންދޫ އެ އަތޮޅު ކޮލަމާފުއްޓާ ހަވާޅުކޮށްފި އެވެ.

ކޮލަމާފުށިން ފުރައިގެން ލޯންޗެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް މިނެޓުން ދެވޭހާ ހިސާބުގައި އޮންނަ ހުރެންދު، ކޮލަމާފުއްޓާ ހަވާލުކޮށް އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އާއި ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލުން އިއްޔެ ވަނީ ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނެވެ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް ޝަހާމަތު ހަނީފެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލަށް ހުރެންދޫ ދިނީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އިގުތިސާދީ ބޭނުންތަކަށް ފިޔަވައި އެ ނޫން ބޭނުންތަކަށް ފަޅުރަށްރަށް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުންނެވެ.

މި ރަށް ހަވާލުކުރީ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.