ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ޕެނަޑޯލް ނުކާން އަންގައިފި

ޕެނަޑޯލް ނުކެއުމަށާއި ނުވިއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ބުނީ ޕެނަޑޯލްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރިއިރު ބޭހުގެ ބައެއް ގުޅަތައް ފުނޑުވެ ބޭސް ގުޅައިގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނުން ނެއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ބުނި ގޮތުގައި އެފަދަ މައްސަލަތައް އާންމުކޮށް ދިމާވަނީ ބޭސް އުފެއްދުމުގައި ނުވަތަ ބޭސް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުކުރުމުންނެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވަނީ އެ އޮތޯރިޓީން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ފާމަސީތަކުންނާއި އާންމު ފިހާރަތަކުން މިވަގުތު މި ބޭސް ނުވިއްކުމަށް އަންގާފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންވެސްޓިގޭޝަން ނިމެންދެން މި ބޭސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން "ރެސްޓްރިކްޓް" ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޕެނަޑޯލަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް އާންމުކޯށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެކެވެ. މި ބްރޭންޑުގެ އިތުރުން ޕެރަސެޓަމޯލް 500 މިލިގްރާމްގެ އިތުރު 11 ބްރޭންޑަކާއި ޕެރަސެޓަމޯލް 650 މިލިގްރާމްގެ ހަތް ބްރޭންޑެއް އެޕްރޫވް ޑްރަގު ލިސްޓުގައި ހިމެނެ އެވެ.