ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު

އަދީބާއި ޒިޔަތު އަދި ހާމިދަށް ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި

ދައުލަތުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަބްދުﷲ ޒިޔަތު އަދި އަދީބުގެ ބޮޑުބޭބެ ހާމިދު އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވުން ކުރިން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ މިރޭ 11:00 އަށެވެ.

މި މައްސަލަ ހުކުމް އިއްވުމަށް މިރެއަށް ތާވަލުކުރި އަޑުއެހުން މިހާރު ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ. އަޑުއެހުން ކެންސަލުކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ތިން ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ހިޔާނާތުގެ ދައުވާކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީސީއިން ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންސްއަށް ކުއްޔަށް ދިން ޅ. މާބިންހުރާގެ ފައިސާ ހާމިދު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލްގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރި ކަމަަށް ބުނެ އެވެ.

އަދީބާއި ޒިޔަތާއި ހާމިދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހިޔާނާތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި މާބިންހުރާއިން ފަސް މިލިޔަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭގެ ބައެއް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި ވަނީ އަދީބުގެ ބޭބެ، ހާމިދު ސޭޓްގެ މިލޭނިއަމް ކެޕިޓަލްގެ އެކައުންޓަކަށް ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި ވަނީ އަދީބު އަންގަވައިގެން ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން 1.5 މިލިޔަން ޑޮލަރާއި އަށް ލައްކަ ޑޮލަރު އަދީބުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޮންޓިލިއަންގެ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާ ކުރި އެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް މިހާރު ވެސް 10 އަހަރާއި 15 އަހަރު ދުވަހުގެ ދެ ޖަލު ހުކުމް ވަނީ އައިސްފަ އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލާގައި ޒިޔަތަށް މި ދައުވާގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ދައުވާއެއް ކުރެ އެވެ. އެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ދަނީ ކުރިޔަށެވެ. ހާމިދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ މި ހިޔާނާތުގެ ދައުވާ އެކަންޏެވެ.