chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ޑރ. އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު

ޒަކާތް ދައްކަނީ ދައްކަންޖެހޭ މީހުންގެ 10 ޕަސެންޓް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒިޔާދު އަދި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އަރިހުގައި --

މުދަލުގެ ޒަކާތް ދައްކަނީ ނިސޯބު ހަމަވާ މީހުންގެ 10 ޕަސެންޓް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ފަދަ ސައްތައިން ސައްތަ ގައުމެއްގައި ޒަކާތް ފަދަ އަޅުކަމަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްލައިގެން ތިބުމަކީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން އަލަށް ފޮނުވާ ހަ ކުއްޖަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށް މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ، ޒަކާތަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އެންމެ މާތް އެއް ރުކުނަށް ވާއިރު، މުދަލުން ޒަކާތް ދައްކަނީ ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭ މީހުންގެ 10 ޕަސެންޓް ކަމަށެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ޝަރުތު ހަމަވާ މީހާ އެ ރުކުން ފުރިހަމަ ނުކުރާހާ ހިނދަކު އިސްލާމްކަން ފުރިހަމަ ނުވާ އެރުކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު އިލްތިމާސް ކުރެއްވި އެވެ.

މުދަލުގެ ޒަކާތަކީ އެމީހެއްގެ މުދަލުގައި ނިސޯބު ހަމަވާތާ އަހަރެއް ފުރިފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ފަރުޟެކެވެ. އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް މުދަލުގެ ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އެވެ.

ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މުޖުތަމައުގައި އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ދަތި ފިލުވުމަށް ދައުލަތަށް އެހީވާން ތިބި ބަޔަކީ އެ މުޖުތަމައެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ.

"މުޖުތަމައުގެ ލާބަޔަށް ސަރުކާރުން މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވާން ތިބޭނެ ބަޔަކީ ރައްޔިތުން. މުޖުތަމައުގައި ހުރި މިފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން. ޒަކާތަކީ އެ ރުކުން ފުރިހަމަ ނުކުރާހާ ހިނދަކު ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށް ނުވެވޭނެ ފަދަ އަޅުކަމެއް. އެހެންކަމުން އެ ރުކުން އަދާ ކުރުމަށް ވާޖިބު ހުރިހާ ފަރާތަކުން އިސްކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން މުޖުތަމައުގައި ހަވާސާވެފައިވާ އެކި ފަރާތްތަކާއި އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށް އެކަންކަމަށް ހިއްވަރުދެއްވާފަ އެވެ.

ޒަކާތް ދިނުމަށް އިސްކަންދިނުމަށް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރައްވާފައިވާއިރު، ޒަކާތަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ސަރުކާރުން ދަނީ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މީހުންގެ މަސަދުތައް ފުއްދުމަށް ގިނަ ހޭދަތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުވެސް ޒަކާތު ފަންޑުގެ ހަރަދުގައި 34 ކުދިން ވަނީ ބޯންމެރޯ ޓްރާންޕްލާންޓް ހެދުމަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ބޭހޮއްކޮ

  ޖީއެސްޓީ އެޖެންޓުން ތިބޭ ފަދައިން ޒަކާތް ނަގައިދޭ އެޖެންޓުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދެން. އޭރުން ޒަކާތް ނުނެރުމުގެ ޒިއްމާ އެ އެޖެންޓުން އުފުލާނެ.

  CLOSE
 • ވިލޭއަލި

  މީރާ އަށް ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި. ފުރަން ޖެހުނު ފޯމް ފުރީ މުޅިން ރަނގަޅަކަށް ނޫން. އެއީ އެހާރަނގަޅަށް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓިފާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން. ހިތަށް އެރި އެއްޗެއް ޖަހާލަން ޖެހުނީ. ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހި ހުރެ. އަމިއްލައަށް ބަހާލަންވީއޭ ވެސް ހިތަށް އެރި. މީ ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ ވެސް ހިތަށް އެރި. މިހާ ދަތި ގޮތަކަށް މުދަލު ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހުނު ދުވަހެއް ދިވެހި ރާއްޖެއަކު އަދި ނާދޭ!!!!!

  CLOSE
 • ނަވާޒު

  ޑިއަރ މިނިސްޓަރ. މޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ. މީހުން އަތުން ޒަކާތް ނަގަން ބޭނުން ނުވަނީއެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުން ވާއެއްޗިހި ގަދަކަމުން ވެސް ނަގައެވެ. މީރާ އަށް ދަައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސް އެއްގެ އެންމެ ރުފިޔާއެއް ނުދައްކާ ހުއްޓަސް އެމީހެއްގެ ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖައްސާލައެވެ. ހަޤީޤަތުގައި ޓެކްސްތައް ނުނަގާ ގަދަކަމުން ވެސް މީހުން އަތުން ނަގަންވި މުދަލު ޒަކާތެވެ.

  5
  CLOSE
 • ވިލޭއަލި

  ޒަކާތާމެދު އޮންނަ ގޮތާ އަދި ޒަކާތު ފަންޑުން ކުރަމުން ގެންދާ ޚަރަދުތައް ރާއްޖޭގެ މުއްސަދިންނަށް އަންގަވަމުން ގެންދަވާ ނަމަ ޒަކާތް ދައްކާ މީހުން އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިގޮތުން ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މިހިސާބުތައް ޒަކާތް ދައްކާ މީހުންނަށް ފޮތެއްގެ ސިފާގައި ލިބެއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ނުލިބެއެވެ. މިހާރު މީރާއަށް ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހުނީމާ ހީވަނީ އޭގެ ހައިބަތު ގެއްލި މާތްކަން ކެނޑި އިސްލާމީ ވަންތަ ކަން ފަނޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޒަކާތް ދެއްކިޔަސް އަދި ނުދެއްކިޔަސް އެފޮތް ޕޯސްޓުން ނަމަވެސް މުއްސަދިންނަށް ފޮނުވަން ފެނެއެވެ.

  3
  1
  CLOSE
 • އަބްރަހަމް

  ابو بكر الصديق ޒަކާތް ނުދައްކާ މީހުންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރެއްވި ދެން މަނި ުކުފާނައް ތިވަރު އެނގިލަ އްވާ އިރު 90 ޕަސަންޓު މީހުން ދޫކޮށްލައްވައިގެން ތިހުންނަވަނީ މަނިކުފާނުގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރެވުނީކަމަށް ހީފުޅު ވެގެންތޯ

  4
  CLOSE
 • އަބްރަހަމް

  ޒަކާތް ނުދެއްކުމާއި ރަލާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ވެރިކަމެއްނެތުން ތެދުވެރިކަމެއްނެތުން ކަންދެއްކުން ހަރާމެއް ޙަލާލަކަށް ބެލުމެއްނެތުން ވިޔަފާރީގައި މަކަރުހެދުން ވެރިން ރައްޔިތުންނަށް ނުބައިވުން ........ ޒިނޭ އެކި ނަންނަމުގައި އާއްމުވުން ހުސް ހަރާން ރިސޯޓް ގަދަކަމުން ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ނެގުން އެކިނަންނަމުގަ ރިބާކެއުން ލިވާތު ޖުވާކުޅުން މިހެންގޮސް ލެއްވިހާ ނުބައިކަމެއްކުރާ ބަޔަކު ޒަކާތް ދައއކާނެތަ ހ

  3
  CLOSE
 • ލލ

  ޤައުމުގެ އިޤުތިސާދު ދައްވީމަ ޒަކާތްވެސް ނުދެއްކޭނެ ލިބޭ އެއްޗެއް މަދުވާކަމުގެ ނިޝާން ނުންތޯ މިހާރު ދެން ހުރިހާކަމެއް މިކުރަނީ ޒަކާތު ފަންޑުން !

  4
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު