chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

އެންމެންގެ ދުލުން ޝާހިދާއި ރަޒީނާގެ ހެޔޮ ވާހަކަ!

ރަޒީނާ އަދި ޝާހިދު، އެމީހުންގެ ހަގު ދަރިފުޅާއެކު --

އެކުގައި ދިރިއުޅެ، އެކުގައި ނިމިގެންދާ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ގިނައިން ލޯބީގެ ވާހަކަތަކުން އަޑުއަހާ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގީ ދުނިޔޭގައި އެހާ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ގިނަ ބަޔަކަށް މިންވަރުވާ ނަސީބެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ މިފަދަ ހަބަރަކާއެކު އެވެ. ދެމަފިރިއަކު އެކުގައި މި ދުނިޔެ ދޫކުރި ހަބަރެވެ. އެ ދެމަފިރިން މިހާރު ވަޅުލާފައިވާއިރު އެ ވާހަކަ އަދިވެސް ދައްކާ ނުނިމެ އެވެ.

އެންމެންގެ ދުލުކުރީގައި ވަނީ ގާސިމް ޝާހިދާއި ރަޒީނާ އިބްރާހިމްގެ ނަމެވެ. އެ ލޯބީގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ދެމަފިރިންގެ ރަނގަޅު އަހުލާގު ވާހަކަ އެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ގާތް މީހަކު އިއްޔެ އަވަސްއަށް ހިއްސާކުރި މައުލޫމަތަކީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލި ކަމެކެވެ. އެ ދެމަފިރިން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނީ އެކަކު އަނެއްކަކު ގައިގާ ބައްދާލައިގެން ތިއްބަ އެވެ. ދެ މީހުންގެ މަރަކީ ވެސް ގުދުރަތީ މަރެއް ކަމަށް ބެލެވޭއިރު މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންވާ ކަމެކެވެ. އެކުގައި ލޯބިން ދިރިއުޅެ، މި ދުނިޔެ އެޅީ ވެސް އެކުގަ އެވެ. ލޯބީގެ ވާހަކައަކުން ނޫނީ މިފަދަ ވާހަކައެއް އަޑުއަހާލާކަށް ނުލިބެ އެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން: ދެމަފިރިން ވަޅުލީ އެއް ވަޅެއްގައި - ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު \ އަވަސް

އެކުގައި ނިމިދިޔަ ދެމަފިރިން ދަންނަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނަނީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. "އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ދެމަފިރިން" ކަމެވެ. މީހުންނާ އެކުވެރި ދީނީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރި ދެ މީހުން ކަމެވެ.

ދެމަފިރިން އެންމެ ފަހު ވާހަކައަކަށް ވެސް ދައްކާފައިވަނީ މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ ވާހަކަ ކަމަށްވެ އެވެ. ޝާހިދާއި ރަޒީނާ ވަނީ މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ދައްކާފަ އެވެ. އަދި ބާކީ އޮތް ބައި ދެއްކުމަށް އެ ދެމަފިރިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށްވެސްވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ރަޒީނާގެ އާއިލާ މީހަކާ ރޭ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ދެ މަފިރިން އެހެން މީހަކާ ވާހަކަ ދެއްކިކަން އެނގިފައެއް ނެތެވެ.

ޝާހިދާއި ރަޒީނާއަކީ އަބަދުވެސް އެކުގައި ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލާ ދެމީހުންނެވެ. ނަމަވެސް އިއްޔެ ފަތިސް ނަމާދަށް އެމީހުން ހޭލިކަން އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު އިއްޔެ ފެނިފައިވަނީ މެންދުރު އެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ޖަނާޒާގައި ބައެއް އާއިލާ މެންބަރުން: ދެމަފިރިން ވަޅުލީ އެއް ވަޅެއްގައި - ފޮޓޯ: އަފްޝީން ނަސީރު \ އަވަސް

ދެމަފިރިން ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަކިވެގެން ދިޔައިރު މި އަހަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ތައުލީމް އެ ދެމަފިރިން ހަގު ދަރިފުޅު ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ އިތުރުން ގުރޭޑް 10 ނިންމާފައިވާ ދެ ފިރިހެން ދަރި ވެސް ތިބެ އެވެ. އެތަނުން ދޮށީ ދަރިފުޅު ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގަ އެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު އެ ދެމަފިރިން ވަޅުލާފައިވާއިރު ދެމަފިރިން ވަޅުލާފައިވަނީ އެއް ވަޅެއްގަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ދެމީހުންގެ މަރަކީ ގުދުރަތީ މަރެއް ކަމަށެވެ. އެހެނަސް އެ ދެ މީހުންގެ މަރު ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އިދުރީހު

  އޭގެދެމަފިރިންނަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރިނިއުމަތް ދެއްވާ އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި އާމީން!!!

  30
  CLOSE
 • މުހައްމަދު ފަހީމް

  މިކަމުންވެސް އިބުަރަޠް ހާސިލްކޮށް ޢަވަސްވެގަންނަންވީ އެދުވަހަށް މީކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އަންނާނެދުވަހެއްކަން ޔަގީންކޮށް ނަމާދުކޮށް ގިނަ ގިނަ ގިނައިން ދުއާކުރަންވީ. ޢެ2މަރުހުޫމާއިންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީނިއުމަޠް ލައްވަާށިޔޭ؟( އާމީން )

  27
  3
  CLOSE
 • އަލީ

  ދުނިޔަވީ ހަޔާތުގައި މިކަހަލަ އެތަށް ކަމެއް ދިމާވާނެ. ކޮންމެ ކަމަކަށް ފާޑުކިޔައި އެނެކުންގެ އުނިކަންކަން ދައްކަން ނުތިބެ، ހަޤީޤީ މާނައިގާ އެދުވަހަށް ތައްޔާރުވާންވީ. އެ ދެމަފިރިންގެ މަރު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ. އިތުރު ފަރާތެއް ނުވޭ. ހުރިހާކަމަކުން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް އަޅުގަނޑުވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންމެގެ އަމަލުތަށް ސީދާ ކޮށްފިނަމަ ހުރިހާކަމެއްވެސް ދާނީ ރަގަޅަށް.

  72
  2
  CLOSE
 • ހާމިދު

  ފުލުހުންނަށް ހަމަ އިނގޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެކަންނޭގެ. މިއީ ގުދުރަތީ މަރަކަށްވެދާނެ. މީގެކުރިންވެސް މިފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުރި. އެކަމަކު މަދުންނޫނީ ފުލުހުންނަށް އެއްޗެއް ޔަގީނާގާތައް ބުނާކަށް ނޭންގޭ. ތަހުގީގު ކުުރުމުގެ ފެންވަރު ދައްކަމު ވާހަކަ ދެއްކުމެއްނެތް.

  22
  27
  CLOSE
 • އައިޒއ

  ކުޑަ ލުއްޖަކު ދޫކޮށް މަންމައާބައްޕަ އެކުގައި މަރުވުންވެސް އެކުއްޖާއަށް އަޅާލާނި މަހުޖަނަކުވެސް ނުވި މިފަހަރު. މަތީ މަޤާމެއް ނުވަތަ އިއްޒަތްތެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ ނަމަ އުމުރުން އަށާރަވަންދެއް ދައުލަތުން އެލަވަންސްދީ ކުދިންގެ ހަތަދުތަކަށް މަހުޖަނު ޒިންމާވެސް ނަގާނެ... ބޮޑުނަށް ހުރިހާ މޮޅެއް ނިކަމެތިންނަށް ނިކަމެތި ގޮތް

  188
  14
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު