chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ނިއުޒިލެންޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސެއް!

ނޫރައިން މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހު

ނިއުޒިލެންޑުން ހޮވާލާ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ، މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހުގެ ދަރިކަނބަލުން އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ "ސްޓަފް" ނޫހުގައި ވާގޮތުން މިއަހަރުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ނޫރައިންއާ އެކު އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ހިމެނެ އެވެ. މި ލިސްޓަށް މީހުން ނެގުމުގައި "އާޓް އެންޑް ކަލްޗާ" ގެ ބަޔާއި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމަންޓް އަދި ވިޔަފާރީގެ ބައިގެ އިތުރުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުނާއި އިނޮވޭޝަން އަދި ސައިންސްގެ ބައެއް ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

މި ލިސްޓުގައި އާއިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހު ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި އިޖުތިމާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ނޫނީ ކޮމިއުނިޓީ / ނޮޓް ފޯ ޕްރޮފިޓްގެ ބައިންނެވެ. މި ބައިގައި ނޫރައިންގެ އިތުރުން ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ އަންހެން ސީއީއޯ އިން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިޔާ ޖަނާހު (ކ) އަދި ދަރިކަނބަލުންނާއެކު--

ނޫރައިން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ނިއުޒިލެންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސްފާމް ކަމަށްވާ ވިލިއަމް ބަކްގަ އެވެ. ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ ވެސް އެ ގައުމުންނެވެ. ޗާޓެޑް އެކައުންޓެންޓެއް ކަމަށްވާ ނޫރައިން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގައި ޖޭސީއައި ތަމްސީލްކޮށް ޖޭސީ އައި ބޯޑުގައި ވެސް ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވަ އެވެ. އަދި އެ ގައުމުގެ ވައިޓަމަޓާ ކައުންސިލްގައި ވެސް ހިމެނި ވަޑައި ގަންނަވަ އެވެ. ނޫރައިންގެ މަންމައަކީ ހ. ޑްރީމް ލައިފް، ޑރ. ފާތިމަތު އާމިރާ އެވެ. އާމިރާ ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޓޫރިޒަމް މެނޭޖުމަންޓުގެ ދާއިރާއިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނޫރައިންވަނީ އދ. ގައި ނިއުޒިލެންޑް ތަމްސީލް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހެޔޮބަސް.

  ޔަހޫދީންގެ މިޝަންތައް ކާމިޔާބުވާ މަންޒަރުތަކުގެތެރެއިން ތިފެންނަނީ އެއްމަންޒަރު. ސަމާލުވާން އެބަޖެހޭ.

  14
  9
  CLOSE
 • ދުލްދުލާ

  މިހެންވީމާ އަހަރެން މިހާރު މިބުނަނީ އަހަރެން ހެދިހެން އަމިއްލަގައުމަށް ހިދުމަތް ކުރަން ޒުވާން ދުވަސްވަރު އިސްރާފު ނުކޮށް ރަނގަޅު ގައުމަކަށް ދާށޭ! މިނަސޭހަތް ގަބޫލުކުރޭ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް!

  44
  5
  CLOSE
 • ވެލިންގްޓަން

  އެހެންވީމަ މިހާރު ނިޔުޒިލެންޑް ރައްޔިތެއް ދޯ

  35
  3
  CLOSE
 • އިނާ

  ތިޔަކަހަލަ މުއްސަނދިކަމަކާއި ބާރުވެރިކަމެއް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މާތްﷲ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން، ހެޔޮގޮތުގައި މުއްސަނދިކަމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ދުޢާކުރަން

  47
  CLOSE
 • ނުރަބޯ

  މަރުޙަބާ.....މަރުޙަބާ.....!!! މިސް ޖަނާޙު.

  35
  18
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު