chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ގާނޫނުތައް އެއްޗަކަށް ނުވި، މުހިންމީ އޭޖީ "ދެކޭގޮތް"

 • ވަކީލުން ބުނަނީ ދައުލަތުން ހިމާޔަތްކުރަނީ ވަކި ބަޔަކުކަމަށް
 • އުސޫލުން ބޭރުންހުރި ކަންކަން ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރޭ
 • ވަކީލުން ވިދާޅުވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކަތަކުން ހައިރާންވާކަމަށް

"މިއީ ދައުލަތުން ދެކޭ، ދައުލަތަށް ފެންނަ ގޮތް،" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރުމުން ކުރިއަށް ގެންދާ އަޑުއެހުންތަކުގައި އެ މެންބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ މިއީ އެވެ.

މި ކަންބޮޑުވުން މެންބަރުންގެ ވަކީލުން ފާހަގަކުރަން ފެށީ، އެ ވަކީލުން ފާހަގަކުރާ ކަންކަމުގައި ޖަވާބު ދެއްވަމުން "ދައުލަތުން ދެކޭ ގޮތަކީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގިނަ ނުގުތާތަކެއް ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ފާހަގަކުރައްވާތީ އެވެ. ގާނޫނެއް ނުވަތަ އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނުކުތާތައް ދެއްކުމަށް އެދުމުން ވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވަނީ "މިކަމުގައި ދައުލަތަށް ފެންނަ ގޮތަކީ އެއީ" ކަމަށެވެ.

"ދައުލަތުން ދެކޭ ގޮތަކީ އެއީ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ގާނޫނުގަ އޮތަސް ނެތަސް ބެލުމެއް ނެތްތޯ،" ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސެއިން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

މި ކަންބޮޑުވުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންމަތިވީ، ޕާޓީ މެންބަރަކު ވަކިވީކަމަށް ނިންމާނީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން އެމީހެއްގެ އުނިކުރުމުން ކަމަށް ދައުލަތުން ދެކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް އެޓާނީ މާޝާ ލުތުފީ ނެންގެވި ނުގުތާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. މާޝާ ވިދާޅުވީ، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. މެންބަރަކު ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ ކަމަށް ބަލާނީ އެ މެންބަރެއްގެ ނަން ދަފުތަރުގައި ހިމެނުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މެންބަރަކު ޕާޓީއިން ވަކިވާނީ ވެސް ހަމަ ދަފުތަރުން އެ މެންބަރެއްގެ ނަން އުނިކުރީމަ ކަމަށް މާޝާ ވިދާޅުވި އެވެ. ވަކީލް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ގާނޫނަކަށް ނޫނީ އުސޫލަށް ރިއާޔަތް ނުކުރައްވާ ދައުލަތުގެ އަމިއްލަ އޮޕީނިއަންގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ސައުދުގެ އަޑުއެހުމަށްފަހު ސައުދުގެ ވަކީލް، ބައެއް ބޭފުޅުންނާއެކު ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވަނީ، މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިވާނީ ދަފުތަރުން އުނިކުރީމަ ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީ ކޮން ގާނޫނެއްގަތޯ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. ދައުލަތުން އަދި އެގޮތަށް ދެކުނަސް ގާނޫނެއްގައި އެހެން ލިޔެވިފައިނުވާނަމަ އެއަށް ބެލޭނެ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ. ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން މީހަކު ޕާޓީން ވަކިވާން އެ ޕާޓީއަކަށް ހުށަހެޅިތާ 14 ދުވަސްވެއްޖެނަމަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެމީހަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ގަވާއިދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި އެހެން ބުނެފައިވާއިރު އެއީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އިހްތިޔާރީ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ލާޒިމުވާ ކަމެއް ކަމަށް ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސީނިއާ ލީގަލް އޮފިސަރު ރިފްއަތު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، މީހަކު ޕާޓީން ވަކިވާން އެދިއްޖެނަމަ އެމީހަކު ޕާޓީން ވަކިވާން ޕާޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތާ 14 ދުވަސްވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މީހަކު ޕާޓީއިން ވަކިވާން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެ ޕާޓީއަކަށެވެ. ސާދަ ދުވަސް ތެރޭގައި އިލެކްޝަނަށް އެ ޕާޓީއަކުން ނާންގައިފިނަމަ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޯމަކުން އެކަން ހުށަހެޅޭނެ އެވެ. އަމީތުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ، އެ ފޯމް ހުށަހެޅުމުން އިތުރަށް ކަމެއް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްވެސް ގާނޫނެއްގަ ނެތް ކަމަށެވެ.

އެއަށް ރައްދު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންގެ ވަކީލް ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ، ޕާޓީއަށް ހުށަހެޅިތާ 14 ދުވަސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ލިޔެފައިނެތް ނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަކީ ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބަލާނަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ޔަގީންނުކޮށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މެންބަޝިޕް ބާތިލުކުރާނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ހައްގުތައް ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. "އެއީ މިއީ ދުވާލު ފަދައިން ފެންނަން އޮތް ހަގީގެއް" ކަމަށް ވަކީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ވަކީލުން މީގެކުރިން ކޯޓުން ނިކުންނަވަނީ - އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު

އަމީތާއި ސައުދު އާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ލަތީފް އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) ގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި ކުރައްވާފައިވާ ސޮއި ނެގުމަށް އެންގުމުން އެ ސޮއި ނުނެގުމުން ޕީޕީއެމްގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ މައްޗަށް ބަލާފަ އެވެ. އެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލިކަން ވެސް އެ މެންބަރުންނަށް އެނގުނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކަމަށް އެ މެންބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރީވާން ވެސް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށެވެ.

އެ މެންބަރުންގެ ވަކީލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޖަވާބުދާރީވާން ނުވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. އެއީ އަމީތާއި ސައުދު އަދި ވައްޑެއަކީ މީގެކުރިން ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައި ޕާޓީން ވަކިކޮށްފައިވާ މެންބަރުން ކަމަށްވާތީ އެވެ. އެކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ވެސް އަންގާފައިވާއިރު ޕާޓީގެ ދަފުތަރުން އެ މެންބަރުންގެ ނަން އުނި ނުކޮށް އޮތުމަކީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޕީޕީއެމްއިން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުން ކަމަށެވެ. ވައްޑެ އަދި އަމީތުގެ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން ވަނީ ޕާޓީން އެއް ފަހަރު ވަކިކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު ޕާޓީއާ އަލުން ނުގެޅެނީސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވަކިކުރެވޭނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ދައުލަތު ކުރެން އައްސަވާފަ އެވެ.

އެއަަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލް މާޝާ ދެއްވަނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ. އެ ސުލޫކީ ފިޔަވަޅާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ޕާޓީން ވަކިކޮށްދޭން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޕީޕީއެމް އިން އަންގާފައި ނެތް ކަމެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމްއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބެލި ސުލޫކީ މައްސަލައަށްފަހު ހަމަ އެ ދުވަހު ވަނީ ޕާޓީން އެ މެންބަރުން ވަކިކޮށްދޭން އެދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ މައްސަލަތަކުގައި އެކަން ޕީޕީއެމްއިން އެތައް މަހެއްވީއިރު ވެސް ނާންގައި އޮތުމަކީ އެ ޕާޓީގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރުން ކަމަށް ވަކީލުން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މެންބަރުންގެ ހައްގަށް އުނިކަން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެކަން ނުބަލައި، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ޕީޕީއެމްގެ ދިފާއުގައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވާތީ ވެސް ވަކީލުން ކަންބޮޑުވި އެވެ.

ވަކީލް ހިސާން އަދި ނޫރް މީގެކުރިން ކޯޓަކުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

"ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދައެއް ނުކުރެވުނު، ޕީޕީއެމް އާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ އޮތުމުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ،" އަމީތުގެ ވަކީލް ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެވަނަ ފަހަރަށް މެންބަރަކު ވަކިކުރެވިދާނެތޯ އަދި، އެ މެންބަރު ވަކިވިކަން ނާންގައި އޮތް އޮތުމަކީ ޕީޕީއެމްއިން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމެއްތޯ ވަކީލުން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުން ވެސް އެއަށް ދައުލަތަށް ސީދާ ޖަވާބެއް ދެއްވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ދެން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ، ބަހުސް ކުރެވުނީ ލަތީފުގެ މައްސަލާގަ އެވެ. ލަތީފަކީ އަމިއްލަ ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވާން އެދުނު މެންބަރެކެވެ. އެކަމަށް އެދި ޕީޕީއެމްއަށް އޭނާ ސިޓީ ފޮނުވީ ޖޫން މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ. ޖޫން 19 ގައި އެދުމުން ވެސް ޕާޓީން ވަކިކޮށް ނުދިނުމުން ލަތީފް ވާނީ 11 ޖުލައި ގައި އޭނާ ޕާޓީ ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގައި އެދުނެވެ. އެއީ 14 ދުވަސް ތެރޭ ޕީޕީއެމްއިން އެކަން ކޮށްފައިނުވާތީ އެވެ. ޕާޓީން ވަކިވާން އެދިފައިވަނިކޮށް އެކަން ނުކޮށްދީ، ޕީޕީއެމްއިން ވަނީ ޖުލައި 3 ގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވާފައިވާ ސޮއި ނެގުމަށް އަންގާފަ ކަމަށެވެ.

ލަތީފް އިއްޔެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބޭރުގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

އެކަން ކުރެވޭނެ ހަމައަކީ ކޮބައިތޯ ވަކީލުން ދައުލަތާ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން އެމީހަކު ޕާޓީން ވަކިވާން ސިޓީ ހުށަހަޅާ ހިސާބުން އެމީހަކު ޕާޓީން ވަކިވީ އެވެ. އެކަމުގައި ޕާޓީއަށް އިތުރު އިހުތިޔާރެއް ނެތެވެ. ގަދަކަމުން އޭނާ ޕާޓީގައި ބެހެއްޓުމެއްގެ އެއްވެސް ބާރެއް ޕާޓީއަކަށް ނޯންނާނެ އެވެ. އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު ވެސް މުޅިން މަނާ ކުރާ ކަމެވެ. ޕާޓީން ވަކިވާން ސިޓީ ހުށަހަޅާފައިވާތާ އެއް ދުވަހެއް ފަހުން ލަތީފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލައި، އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކުރަން ޕީޕީއެމް ނިންމި އެވެ. މިއީ ކިހިނެއް ކޮން އުސޫލަކުން ޕީޕީއެމްއިން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްތޯ އެވެ؟

މި ސުވާލަށް ވެސް ދައުލަތުގެ ޖަވާބެއް ނެތެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލް ވިދާޅުވީ، ލަތީފް ޕާޓީން ވަކިކޮށްދޭން ޕީޕީއެމް އިން އިލެކްޝަނުގައި އެދިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ލަތީފް އިލެކްޝަނަށް ޕާޓީން ވަކިވާން ފޯމް ހުށަހެޅުމުން އެކަން ސާފުކުރުމަށް އިލެކްޝަނުން ޕީޕީއެމްއަށް ސިޓީ ފޮނުވި ކަމަށެވެ. އެ ސިޓީގެ ޖަވާބެއް ޕީޕީއެމްއިން ދީފައިވާ ކަމަކަށް ދައުލަތުން ނުބުނެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، ޕީޕީއެމްއިން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ޖުލައި 18 ގައި އަންގާފައިވަނީ ލަތީފްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްފަހު އޭނާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްދިނުމަށެވެ.

ބުއްދި ގަބޫލުކުރާ ހަމައަކީ ވެސް ޕާޓީން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މެންބަރަކު، ގަދަކަމުން ޕާޓީން ހިފަހައްޓާފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ އެ ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ނުވާނެ ކަމެވެ. އޭނާއަށް އެންގުންތައް ނޭންގޭނެ ކަމެވެ. އެކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ސާފުކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތަށް ފުއްދާލެވޭނެތޯ ވަކީލުން ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ. ދައުލަތުގެ ޒިންމާއަކީ އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ބަލައި އެކަމުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ ބެލުން ކަމަށް ވަކީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ނާގާބިލުކަމުން މެންބަރެއްގެ ހައްގުތައް އުނިވެގެން ދިޔުމަކީ އަދި އެކަން ދިފާއުކޮށް ދައުލަތުން ވަކާލާތުކުރުމަކީ ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށް ވަކީލުން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. "ދައުލަތުން ދެކޭ ގޮތް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހަމައާ އުސޫލް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތުން ދިފާއުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވަކީލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް "ދައުލަތުން ދެކޭ ގޮތް" ނުވަތަ "ފެންނަ ގޮތަށް" ނިންމާ ނަމަ ގާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމެއް ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ދައުލަތުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން "ހައިރާންވާ" ކަމަށް މެންބަރުންގެ ވަކީލުން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި އެވެ. އަޑުއަހަން ވަދެ ތިބޭ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވަނީ "ސަހަރޯއޭ" އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަސްދަނޑި

  މީ.ލިޔުން ތެރިޔާގެ ޚިޔާލު...! .ދެޚަސްމުން ވާހަކަދައްކާނީ އެފަރާތެއްދެކޭ ގޮތްކަމުގައި ބުނަމުން ...އެއީ ޤާނޫނަށް ގޮން ޖެހުމެއް ނުވަތަ ބޭއިޚްތިރާމް ކުރުމެއްނޫން!!!

  1
  2
  CLOSE
 • ނުރަބޯ

  އޭޖީ އަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް އެދޭގޮތްކަމެއް ވަކީލުންގެ ޓެގްޖަހައިގެން ތިޔައުޅޭ ރީނދޫ މަރުމޯލުން ތަކަކަށް ނޭނގޭތަ؟ ޢަޖައިބުވޭ....!!!

  5
  10
  CLOSE
 • ޙަސަން

  މި ގައުމުގެ ރައީސަކަށް ތިޔަ ހުރި މީހާއަށާއި އޭޖީ އަކަށް ތިޔަ އުޅޭ މީހާއަށް އެނގޭބާ، މީސްމީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ފާފައެއްކަން؟

  18
  6
  CLOSE
 • ޖޮއްބެ

  ކެރަފާ ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހުރިއިރު އެކަލޭގެ މީހުންގެ ހައްގު ތަކަށް އަރަމުން ދައުލަތުގެ ފައިސާގަނޑު އަމިއްލަ އަންބޮނޑި އަށް ކަހަމުން ދިޔައިރު ހަސަނު އަދި ދުނިޔެ އަކަށް ނާދޭދޯ.

  7
  7
  CLOSE
 • ވަރުގަދަމީހާ

  ކަލޯ ކަލޯމެނަށް ގުރުއާން މުހިއްމެއްނުވީމާ އެވާހަކަދައްކާކަށް ބަޔަކު އައިތަ ތިޔަބުނާ ގާނޫނަކީ ކޯއްޗެއް ކަލޯވެސް ކުޑަގޮޅިއަކަށް ފޮނުވަން އަހަރުމެނަށް ފެންނަނީ

  9
  3
  CLOSE
 • އޯއްޔޭއް

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 113 ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް ރީއްޗަށް އެބަ ބަޔާން ކުރޭ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމަށް އަންނަ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ޝަރުތުތައް ކަނޑައެޅުމަކީ އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޒިންމާ އެއް ކަމަށް. އެކަމަކު އަދި މިކަން ވަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ނުކުރެވިއެވެ. ސްޕްރީމް ކޯޓް އަމިއްލަ އަށް ފެނިގެން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ތަކެއް ނުނެރޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ވަރު ނުވަނީސް. އިން ޖެނެރަލް ސްޕްރީމް ކޯޓް ޑްރައިވް ކުރުމަކީ އެއީ އޭޖީން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް މިފަދަ ފަންޑަމެންޓަލް ލީގަލް ކަންކަން ހަައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި. އެގޮތުން އޭޖީން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިގެން ނެރެންވީ ހުކުމެއް އެއީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓަކުން 3 އަހަރަށް ވުރެން ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެ ކަމަށް އެމީހެއް ގެ އުމުރުގައި ދުވަހަކު ވެސް. މިކަން މީ މިހިނގާ އޮގަސްޓް މަހުން ނިންމަން ޖެހޭނެ ނިންމުމެކެވެ. މިހެން މިކަން ވެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާން ކާމް ޑައުން ވާން ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. މިކަން ކުރެވޭނެ އޭޖީއަށް. ގާނޫނު އަސާސީގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ބުނަނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ އެއީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް. އޭޖީ މިކަން ކޮށްދެއްވަންވީ ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ. ދީސް އާރ ދަ ތިންގް ދެޓް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. ނާނާނާ ނާނާނާ ނާނާނާ އައި ޑޯން ވޮނާ ވޭސްޓް އެނީމޯރ ޓައިމް އޮން ދެއަރ ހޭންކީ ޕޭންކީ ޓޯކްސް. އައި ވޮނާ ސްޓޮޕް ދެމް. އައި އޭމް ލުކިންގް ފޯރ ސަޗް އަ ބިއުޓިފުލް ވާރޑިކްޓް. އޯއް ޔޭއް އޭޖީ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި. އައި އޭމް ލުކިންގް ފޯރ ދަ ލަވް އޮފް ޔުއަރ ލައި ލައި ލައި ލައިފް ލައިފް ލައިފް. އޯއް ޔޭއް. ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

  12
  12
  CLOSE
 • ފްލާވަރސް

  ގާނޫނު އަސާސީގެ 75 ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާން ކުރޭ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖްލީހުގައި އަމަލު ކުރަންވާނީ ގައުމީ މަސްލަހަތާއި އަދި ރައްޔތިުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް އިސްކަން ދީގެން ކަމަށް. އެހެން އެކަން ވެއްޖެނަމަ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި މިހާރު އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތުގެ ނަމުގައި ހޮވިފައިތިބި އެމްޕީން ނާއި އަދި މަޖްލީހުގައި ތިބި ޕީޕީއެމްގެ ބަޔެއް މެމްބަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގާނޫނު އަސާސީގެ 75 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ %85 މީހުން ވޯޓް ދީގެން ހަވާލު ކުރީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެވެ. އެއީ ރައީސް ޔާމީން އާއި އެވެ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އާއި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރަން ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިއަކީ އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް މެމްބަރުންނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކަން ހިނގަނީ އެއާއި ދެކޮޅަށެވެ. މަޖްލީހުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ރިޔާސީ ބަޔާން ނީއްވޭ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ދުއްޕާނާއި ހެދި. ކަން މިހެން ހުރުމުން ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާ އެއް އެއީ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި އާއި އަދި މުޅި މަޖްލީހުގެ ގޯތީގައި މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން އުޅެން ޖެހޭނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ލައިނެއް އެކުލެވޭނެ ހުކުމެއް ސްޕްރީމް ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ނެރެންވީ ސިިވިއަރ ޕެނަލްޓީސް ތަކާއި އެކު. އެ ފެނަލްޓީސް ތަކުގެ ތެރޭގައި މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ އިން ބޭރު ކުރާ މަޖްލީހުގެ މެމްބަަރަކަށް ދެން މަޖްލީހަށް އަނބުރާ ވަދެވޭނީ ޝަރުއީ މަރުހަލާގެ ތިން މަރުހަލާ ނިންމައިގެން ކަމަށް ވެސް ނިންމަންވީއެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މިގޮތެވެ. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން އެހަދަނީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގެވެ. އެމެން ހުދު ގަމީސް ލާ ޓައި އެޅީމާ މަމެން ގާތަށް ޒާތެއްގެ މަލާމާތުގެ ހިންޏެއް ދޯ އަންނަނީ. މީ ރަށުތެރޭގައި އުޅޭ ބަނޑު އަކިރިން ވިއްޔާ ދޯ. މިއުސޫލުން މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީސް ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރި ކޮށް ހަދާ މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަައިދާން ކްލީން ކުރުމަކީ އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޒިންމާ އެއް ކަމަށް މަމެން މިދެކެނީ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި. އައި އޭމް ލުކިންގް ފޯރ ދަ ލަވް އޮފް ޔުއަރ ލައި ލައި ލައި ލައިފް ލައިފް.. ޑޯންޓް ބައި މީ ފްލާވަރސް..

  6
  16
  CLOSE
 • ސަހަރޯ

  ދިވެހިރާއްޖެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ %85 މީހުން ވޯޓް ދީގެން ހަވާލު ކުރީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެވެ. ހަހަހަހަހަ. 100% އެއް ނޫންތޭ؟؟

  3
  19
  CLOSE
 • ޑިމޮކްރަސީ

  ބުނަން ރަގަޅު ވާހަކައެއް ސަދޫމުގައި އޮންނާނީ ސަދޫމްގެ ރައީސް ބޭނުންވާގޮތެއް، މައްސަލަ ވަރަށް ސާފު ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިފި، ގޮޑި ގެއްލުނު މީހުން ފައިސާއެއް ނުދައްކާ އެހެންވީމަ ތިކަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަށް ނެތް/ މައްސަލަ ނިމުނީ ގެއްލުނު އެއްޗެއް ގެއްލިފަ ތިބޭ

  12
  CLOSE
 • ވިއުސް

  ގާނޫނު ތައް އެއްޗަކަށް ނުވާނެ އެއް ނޫންތޭ މަޖްލީސް މެމްބަރުން އަތުން ފައިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑެތި މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ތައް ނަގަ ނަގައިގެން އެތިބެނީ އެވެ. ދެން އަނެއް ކޮޅުން ކަޓް އާއި ކަމިޝަން ކެއުމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާ އެމެން ވަނީ ގޮސް ފައެވެ. ތިނަދޫ މެމްބަރު ސައުދު ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ގާތު ލަންކާ ކުންފުންނަކަށް 1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓްސް ތައް ދޭން އެހާ ވަރުން ބާރު އެޅީ އެއީ ކީއްވެގެންތޭ. ތަމެން މިކަން ކުރިންތޭ. ކުރިން ދޯ. ކިހާ ވަރެއްގެ ކަޓެއް ލިބޭތޭ. ދެން ފެނަކައިން އަޅާ އިންޖީނުގެ ލަންކާ ކުންފުންނަކަށް ދިން ނަމަވެސް އެ އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ސައުދު ކުންފުނިން ދޯ. މަމެންނަށް ނޭގޭ އެއްކަމެއް ވެސް މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އުޅޭ އެކަކަށް މިރާއްޖޭގައި ވެސް އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވެސް ކުރެވިފައި ނުހުންނާނެ އެވެ. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާ އަކީ އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ވަކަރުގޭ ދަރިން އުޅޭ އުސޫލުން އުޅެން އޮތް ތަނެއް ނޫނެވެ. މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި އަޑުގަދަ ކުރެވި ޖަލްސާ އަށް ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް މަޖްލީހުގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެންވާނެ އެއްވެސް ދަތި ކަމެއް ނެތި. މިކަމަށް ހުރަސް އަޅާ މީހުން ޖެހޭނީ ޖަލަށް ގަޅާލަން. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންނެއް ނޫން އެފަދަ ސިޗުއޭޝަންސް ތަކުގައި. ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް އިން ވޯޓް ދީގެން ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަކު މިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމަށް ގެނެސް ފައިވާ ނަމަ ގާނޫނު އަސާސީގެ 6 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން އެއީ އެންމެ ބާރު ގަދަ ފަރާތަކީ. އެފަރާތުން މަޖްލީހުގައި އިއްވާ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ހުރަސް އަޅާ މީހުން ޖެހޭނީ ޖަލަށް ދާން މަޖްލީހުގެ ގޮނޑި ދޫކޮށްފައި. މިކަން ސީދާ މިގޮތަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ އުސޫލުން އޭޖީން އެބަޖެހޭ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިގެން ސްޕްރިމް ކޯޓުން ހުކުމެއް ނެރެދޭން. މިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ޒިންމާ އެއް ރާއްޖެ ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކަށް ކެނެރީގެ ނަޝީދު ބަދަލު ކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ އެކަމުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކޮށް ދިނުމަކީ. އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްޗަށް ލާޒިމު އަދި ވާޖިބު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަމެން މިދެކެނީ.

  7
  5
  CLOSE
 • ފޫހި

  މިއަދު ޤައުމުގައި ވާއެއްޗެއް އަދި ނުވާއެއްޗަކީ ކޯއްޗެއް؟ އޭޖީ

  7
  5
  CLOSE
 • ދިސްއިޒްއިޓް

  ގާނޫނު ތައް އެއްޗަކަށް ނުވެ މުހިއްމީ އޭޖީ ދެކޭ ގޮތް ކަމަށް އެވަނީ ސިޗުއޭޝަން ކްރިޓިކަލް މޯޑަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އާއި ރިޝްވަތު ބޭނުން ކޮށްގެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އަންނަ ރަށުތެރޭގައި އުޅޭ ބަނޑު އަކިރިިން ތަކުގެ އަމަލު ތައް ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހަށް ހޮވިފައިވާ މެމްބަރުންނަކީ އެއީ ދާއިރާގެ ވޯޓްލީ ރައްޔިތުންގެ ކުޑަ ކުޑަ ފްރެކްޝަން އެއް ގެ ވޯޓް ލިބިގެން މަޖްލީހަށް އައިސްފައިވާ ބަޔެކެވެ. ދާއިރާގެ ވޯޓް ލާ މީހުންގެ %10 ވޯޓް ލިބިގެން އިން އެވްރެޖް ހުރިހާ މެމްބަރުން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައިސްފައިވަނީ. ބުރުމާ އެކަނި ދާއިރާގެ ވޯޓް ލާ މީހުންގެ %50 އަށް ވުރެން މަތިން ވޯޓް ހޯދައިގެން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ކުރާ މީހަކީ އޭނާގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ހިސްޓްރީގައި. ދެން ނެތް އެވަރު ކުރެވޭ މީހެއް 2008 އިން ފެށިގެން އަޕްވާރޑް އަށް ކައުންޓް ކުރާއިރު. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާ އާއި އަދި ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމަކީ އެއީ ބަނޑު މުސާރަ އަށް ބައްދަން އީވާ މެން ހަޅޭއް ލަވަން ދާން ޖެހޭ ތަނެއް ނޫނެވެ. ބަލަގަ ތަމެންގެ ބޮޑުބެ ވެރިކަމުގައި ބަގާވާތެއް ގެނެސްގެން ވެރިކަން ވައްޓާލީ އެއީ އޭނާ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވީމަ އެއް ނޫން ދޯ. އޭނާ ޖެހޭތޭ މިގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ފާވާން. ނުޖެހޭ ދޯ. މިރާއްޖޭގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާ އަކީ އެއީ އީވާ އަބްދުއްލާ ގެ އަމާ ބަފާގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނެވެ. އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ އަމާ ބަފާގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫނެވެ. މިރާއްޖޭގޭ މަޖްލީހުގެ އިދާރާ ތެރޭގައި މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން އުޅެން ޖެހޭނީ ސިފައިންނާއި އަދި ޕޮލިހުންގެ އިދާރާ ތެރޭގައި އެމެން ވަޒީފާ ގައި އުޅޭ އުސޫލުން ރިވެތި އަޚްލާގުގެ ތެރޭން ނެވެ. އެކަން އެހެން ވާން ޖެހޭނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން އޭޖީ މެދުވެރިކޮށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ގައިޑް ލައިނެއް މަޖްލީހުގެ އިދާރާ މައްޗަށް ނެރެން. މަޖްލީހުގެ އިދާރާ އަށް ޚަރަދު ކުރަނީ އެއީ މަޖްލީސް މެމްބަރުންގެ އަމާ ބަފާ ގެ ތަރިކަ މުދަލުން ނަގައިގެން ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާ އަކުން ނޫނެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ވިޔަފާރި ވެރިން ވަރަށް ބުރަ ކޮށް އުނަގަނޑު ބިންދައިގެން ހޯދާ ފައިސާ އިން ސަރުކާރަށް ޕޭކުރާ ހެވީ ޓެކްސް އިންނެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ލިބޭ ކޮންމެ 100 ރުފިޔާގެ ތެރޭން 30 ރުފިޔާ މިޖެހެނީ ސަރުކާރަށް ދޭން ޓެކްސް އާއި އެހެނިހެން ނަންނަމުގައި. މަމެން އެފައިސާ ސަރުކާރަށް ދެނީ މަޖްލީސް އިދާރާ އީވާ އަބްދުއްލާ މެން ފަަދަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އެއްވެސް ނުކުރާ ދުވަހަކު ވެސް އަމިއްލަ އަތުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކައިބޮއިގެން ނޫޅޭ ބަޔަކު ބުނާ ގޮތަށް މަޖްލީހުގެ އިދާރާ ހިންގާން ނޫނެވެ. އެމެން ޖެހޭނީ ސައިޒުން ކަނޑާ ތިރިވާން. އެމެންގެ ނޯންނާނެ މިގައުމުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި އެއްވެސް.. ދިސް އިޒް އިޓް..

  15
  8
  CLOSE
 • ދަވޭ

  ގާނޫނު ތައް އެއްޗަކަށް ނުވެ މުހިއްމީ އޭޖީ ދެކޭ ގޮތް ކަމަށް އެވަނީ އެއީ ސަބަބު ތަކެއް އޮވެގެން ނެވެ. އެސަބަބު ތަކުގެ ތެރޭގައި މަޖްލީހުން ހަދާ ގާނޫނު ތަކަކީ އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ގޮތަށް އެމެން ހަދާ ގާނޫނު ތަކަށް ވާތީއެވެ. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން މިހާރު ވަނީ އެމެންނަށް ލިބެން ނުޖެހޭ ބާރު ތަކެއް ގާނޫނު ތަކުގެ ތެރޭން އަތުލާފައެވެ. އެހެން ކަމުން ގާނޫނު އަސާސީގެ 144 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ވެސް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާތީވެ އޭޖީގެ ޒިންމާ އެއް އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަކީ. އޭޖީން ސިޔާސީ ޕާރޓީ ތަކުން ސްލޫކީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިނަމަވެސް މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްލޯސް ޖެހޭނީ އުވާލަން އެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކުށެއް ނުކުރަނީސް ސިސްޓަމްގެ ތެރޭން ވަކިވާ ގޮތަށް އޮންނަ ނަމަ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން ނަކީ އެއީ ވަރަށް ލޯ ޕްރޮފައިލް ރޮނގާލި ގަނޑު ކަމަށް ވާތީވެ އެމެން ޖެހޭނެ ފުށްޓެއްކެއް ޖަހާހާ ފަސޭހައިން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކި ވާން. މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުން އިއްޒަތްތެރި އެކަނި ވާންވީ އެއީ ކީއްވެތޭ. ކައުންސިލަރުން ވެސް އިއްޒަތް ތެރި ވާން ޖެހޭނެ އަދި ރައީސް ވެސް އިއްޒަތްރެރި ވާން ޖެހޭނެ އެހެން ވެއްޖެނަމަ. މިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގާ ހުރިހާ މާރާމާރީ އެއްވެސް މިހިނގަނީ އެއީ ސީދާ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަމަލު ތަކާއި އެމެންގެ ވާހަކަ ތަކާއި އަދި އެމެން މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި އުޅޭ ގޮތުންނެވެ. މަޖްލީހުގެ އިދާރާ އަކީ އެއީ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަމާ ބަފާގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫން އެތަނުގައި ހުރި ރައީސް އިށީންނަ ގޮނޑި ނަގައިގެން މަޖްލީހުގެ ގޯއްޗަށް ނެރެ މަކުނު އަރާ އިންނަ ގޮތަށް އެއަށް އަރާ އިންނަނީ.

  16
  4
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު