chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ހައްތާވެސް ބޮޑެތި ލޯނުތަކެއް! ދެއްކޭނެތަ؟

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގެއް: އިމާރާތް ކުރަން ހުއްދަ ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވޭ--އަވަސް ފޮޓޯ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކާ ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުޑަ އެވެ. އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީލަތްތައް ވެސް މަދެވެ. މުޅި އިގްތިސާދު ބިނާވެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށެވެ. މިހެންވެ، ސަރުކާރުން ވަނީ އިގްތިސާދު ފުޅާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފަ އެވެ. މިގޮތުން ބޭރުގެ އެކި މާލީ އިދާރާތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޯނު ވަނީ ނަގާފަ އެވެ. ސުވާލަކީ މިދަރަނި ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ރާއްޖޭގައި ހުރީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟

"ރާއްޖޭގައި މިހާރު އިންވެސްޓްކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ އިތުރު ކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ ދާއިރާ ތަކެއްކަން ވޯލްޑް ބޭންކާއި އައިއެމްއެފުން ވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާ،" ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ލޯނު ނަގައިގެން ބިޔަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަކީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއަައިއޭ) ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަޝްރޫއާއި ޗައިނާ- މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖުގެ މަޝްރޫ އެވެ. މި މަޝްރޫއު ތަކަށް ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ އިން މިދިޔަ އަހަރު 997 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި މި އަހަރު އެ އަދަދު 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވެ އެވެ. މިގޮތުން، ވީއައިއޭ މަޝްރޫއުގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 800 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.

މިހާރު އިންވެސްޓްކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ އިތުރު ކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭ ދާއިރާ ތަކެއްކަން ވޯލްޑް ބޭންކާއި އައިއެމްއެފުން ވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާ
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ

މި މަޝްރޫއު ކުރި އަށް ގެންދަނީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދުތަކެއް ނަގައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ސައޫދީ ފަންޑްފޯ ޑިވްލޮޕްމަންޓާއި އަބޫދާބީ ފަންޑް އަދި އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޮފިޑް) ފަދަ ގިނަ މާލީ އިދާރާތައް ހިމެނެ އެވެ. މިގޮތުން ލޯނު އެހީގެ 39 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރަނީ މި މަޝްރޫއުތަކަށެވެ. މި އަހަރަށް ލަފާކުރި، ބަޖެޓު ފޮތުގައިވާ ގޮތުން މި އަހަރު ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރާނީ ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ދަރަންޏެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވީއައިއޭ ތަރައްގީކޮށް ނިމުމުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ އެވެ. މިގޮތުން ހަތް މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭވަރުގެ ތަނަކަށް އެއާޕޯޓުވުމަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކެ އެވެ.

ބަޖެޓު ފޮތުގައި ދަރަނި ދައްކަން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕްލޭން--

ދެން އުފެދޭ، ސުވާލަކީ މި މަޝްރޫއުތަކަށް ނަގާ ލޯނުތައް އަދާކުރަން ލާރި ހޯދާނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ސަރުކާރުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރަން ކުރިން ޕްލޭންތަކުން ނުކުތީ ކޮން ނަތީޖާއެއް ހެއްޔެވެ؟

މިހާރު ހަރަދު ކުރަމުން ގެންދާ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ބައެއް ދާއިރާތައް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެ އެވެ. މިގޮތުން ދެ އަހަރު ވެސް ބަޖެޓުގައި ޖަހަމުން އައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑު) އިން ވެސް އެތަށް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރި އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓުގައި ހުރި އެހެން ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެސްއީޒެޑުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި 500 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ބިންވެރިކޮށްގެން 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮންސެޝަން ޗާޖެއް ނަގައިގެން 261 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަލިމަގެއް ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ނަގަމުންދާ ލޯނަކީ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ނަގާ މުހިންމު ލޯނު ކަމަށެވެ. އަދި މި ލޯނު ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދެ އެވެ. މިގޮތުން ލޯނު ދެއްކުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެކަމަށް ހޭދަކުރިއިރު، މި އަހަރު ލޯނު ދެއްކުމަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާނެ ކަމަށް ބަޖެޓު ފޮތުގައި ވެ އެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އަހަރު ނިމެނީ އެވެ. ސުވާލަކީ މި މަޝްރޫއުތަކަށް ނަގާ ލޯނުތައް ދެއްކޭނެ ބާ އެވެ؟ ހަމަ ގައިމުވެސް މިކަން އެނގޭނީ މަޝްރޫއުތައް ނިމުމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ތައްޚާނުބޭ

  ދެއްކޭނެތޯ ސުވާލުއުފެއްދެމުކީ މާނައެއްއޮތްކަމެއްނޫން، މުއައްސަސާތަކުން ހަބޭހަށް ވައްކަންކުރާއިރު އެކަންވެސް މައްސަލައަކަށްނުވޭ ދެއްތޯ

  7
  3
  CLOSE
 • ރިއަލިޓީ

  ދެރައީ ތިހުރިހާ ދަރަނި ތަކެއްވެސް މުޚިރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނަގައި ހަމައެކަނި މާލެއަށް ޑަމްފުކޮށް މާލޭ ތަރައްޤީ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާތީ.. އަތޮޅެއްގަ އެޅި އެއަރޕޯޓެއް ފުލެޓެއް ހެވަންއެއް ނެތް ހުސް ވައުދުތަކެއް..އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫއު ނޫނީ ނެތް ތިޔަ ބުނާވަރު އެއްމެ މަޝްރޫއެއްވެސް.. އެކަންވެސް ބިލިޔަނެއްހާ ޑޮލަރުގެ ދަރަންޏަކުން ތި ކުރަނީ އެއީ ބޮޑުވަރު.. ދެން ހުރީ ބޭރުން ފައިސާވައްދާކަންކަމެއް ނޫން ދިވެހިން އަތުން ފެލޭނި.. މާލޭ ތަރައްޤީ ދައްކައިގެން އަތޮޅުތަކުގެ މީހުން ގުނބޯ ހެއްދި ޒަމާން ހިނގައްޖެ..

  4
  4
  CLOSE
 • ނުވާނެއޭ

  ރާއްޖެތެރެއަކު ލޯން ނަގައިގެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ހެޔޮ ނުވާނެއޭ. އައި ހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް އަޅަންނާ އަޅާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފީސްބްލް ވާނެ ކަން ޔަގީން. މަމެން ލިޔެ ސޮއި ކޮށްދޭނަން އައި ހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އަޅައިފިނަަމަ އެޕްރޮޖެކްޓް ފީސްބުލް ނުވާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ތިލަފުށި އިރުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި އައިހެވަން ޕްރޮޖެކްޓް އަޅައިފިނަމަ ފީސްބުލް ވާނެ ކަން އެއީ ކަށަވަރުވެ ޔަގީން ވާ ކަމެކޭ.

  4
  5
  CLOSE
 • ރައްޔިތުމީހށ

  ފީސިބަލްވާނެ އެއޮތީ އެބުނާ އައިހެވަނެއްގެ ފީސިބްލިޓީ ރިޕޯޓްވެސް ހަދާފަ ސައުދީން ދިން މިލިޔަންޑޮލަރުން މިނިސްޓަރު ސައީދާ ޝައިނީ އެގޮވަނީ 100 ޕަސެންޓް ފީސިބަލްކަމަށް.. ސަޕޯޓަރުން ތިޔަ ވާހަކަ ދައްކަނީ ދައްކަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށް.. އަތޮޅުތަކުގަ ހުރި ރިސޯޓްތައްވެސް މާކުރީގަ އުޅެނީ.. ހަމަ އިންވެސްޓްކުރި ވަރެއް އޮންނާނި.. ތޮއްޖެހިފަ ހަކޮއްޓެއްހެން އިތް މާލެއަށް ވުރެއް ސާފުވައިލިބޭ ގުދުރަދީ ބީޗުތަށް ހުރި ރަށްތަކަށް ފަތުރުވެރިންގެ ޝައުގުވެސް މާބޮޑު..އިންވެސްޓެއް ނުކޮށް ހުސްކޮށް ބާއްވައިގެން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ.. އައްޑޫ ގަވެސް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ މަމެން ވަގުތުން މާލެއިން އެކޮޅަށް ބަދަލުވާނަން ނަމުގަ ހޮސްޕިޓަލެއް ހުންނަނީވެސް.. ދެން ފީސިބަލްއޭ އަނެއް އެއްޗެކޭ ކިޔަކިޔާ ތިބޭ މަމެންގެ ވޯޓުންވެސް ފީސިބަލް ދައްކަދޭނަން

  6
  6
  CLOSE
 • ދަވޭ

  އަތޮޅު ތަކުގައި ލޯން ނަގައިގެން ކަމެއް ކުރިއަސް އެއެއް ފީސްބްލް ނުވާނެއޭ ވާނެ ނަމަ އައްޑޫ ހެރެތެރެ ފީސްބްލް ވީސް އޭ އަދި ލާމު އަތޮޅު މާންދޫ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް ފީސްބްލް ވީސް އޭ. ރާއްޖެތެރޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް އެއީ ބޭކާރު އިންވެސްޓްމެންޓްއޭ އައްޑޫ އަށް ސަރުކާރުން ކުރި އިންވެސްޓްމެންޓް މާލެ ސަރަހައްދަށް ކޮށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި 1 ލައްކަ ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް އެޅިނަމަ އައްޑޫ މީހުންނަށް އެއްކޮށް މާލެ އަށް ބަދަލު ވެވުނީސް ނޫންތޭ.، އައްޑޫ އެންމެން އުޅެން ބޭނުންވަނީ މާލޭގައި ވިއްޔާ ދޯ.

  6
  2
  CLOSE
 • ދެއްކޭނެއޭ

  މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ބިން ހިއްކައިގެންނާއި އަދި ބްރިޖް އަޅަން ލޯން ނެގި ނަމަވެސް ދެއްކޭނެއެވެ. އެކަމާއި ސުވާލު ވެސް ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުން ގުޅި ފަޅު ހިއްކުން އަދި ތިލަފުށި ހިއްކުން އެއީ ލޯން ނަގައިގެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި މާލޭގެ ދެކުނުން ކަނޑު އޮޅި ހިއްކަން ފެޑުން އެއީ ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެއިރުން ލޯން ދެއްކޭނެއެވެ. އެއީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ.

  10
  1
  CLOSE
 • މަރީ

  ލޯނުތަކައް ލާރި ދައްކާނެ ތިލޯނު ތަކައް ލާރިދައްކާ ނިމޭއިރު މި ގައުމު އޮންނާނީ ބައެއްގެ އައްދަށުވެފަ ފަޅުރަށެއް އޮތިއްޔާ ވިއްކާނެ ފަޅެއް އޮތިއްޔާ ހިއްކައިގެންވެސް ވިއްކަން ތިމަހާޖައްރާފު ތިގެންނަނީ އެޖަރީމާ ހިންގަން ތިލޯނުތައް ދައްކަން ވެގެން ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތައްވެސް އެހެދީ ދެން އައްޖަހާ

  4
  9
  CLOSE
 • ދަރުހޮވާ

  ދަގަ ލަންކާ އަށް ތަމެންގެ ބޮޑޭ ގާތަށް. ދާންވީއެއް ނޫން ދޯ ވަލަށް

  13
  6
  CLOSE
 • ލލ

  މާލެ އަތޮޅު ހިއްކެންއޮތް ފަޅަކާއި ރަށްތަށް ހިއްކާފަ މުޅި ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔަތުންނަށް ގޯތި ދީ

  7
  1
  CLOSE
 • އިބްރާހިމް

  ހަމަޔަގީން ދައްކާނެކަން،ދެއްކޭނެ މަގުހޯދާފަ ތިލޯނުނަގާނީވެސް.

  16
  7
  CLOSE
 • އަލީ

  ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެއްކޭނެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުޅު ސަޅި

  21
  11
  CLOSE
 • ދދ

  އިސްރައްވެހިން އުޅެނީ ކަރަންޓާއި ފެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިރި ނޫޅެވިގެން ގިނަރައްތަކުގައި، އިސްރައްވެހިންގެ ސިއްހީ ފަރުވާ ނުދެވޭ، އިސްރައްވެހިން ނަށް އުމުރާ ގެ އަޅުކަމަށް ނުދެވޭ!

  6
  14
  CLOSE
 • ދިސްވޭ

  މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބްރިޖް އަޅަން އަދި ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ހަދަން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން ނެގި ނަމަވެސް ދެއްކޭނެ ކަމާއި މެދު މަމެން ކުޑަ ވެސް ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖެތެރޭގެ ތަރައްގީ އަށް ލޯން ނަގައިގެން ކުރާނަމަ އެފައިސާ ރާއްޖެތެރެ އަކުން ނުދެއްކޭނެއެވެ. އަދި ވެސް ސަރުކާރުން ނަގަންވީ އަހަރަކު 2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯން ޗައިނާގެ ބޭންކް އަކުން މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ އަދި ފްލެޓްސް ތައް އަޅާ ބްރިޖްސް ތަކުން މާލެ އާއި ގުޅުވާލުމަށް ޓަކައި. އެގޮތުން ނިއު މާލެ އެއް ފޯރމް ކުރުމަށް ޓަކައި މާލެ އާއި ވިލިގިލި އާއި ދެމެދު އޮތް ތިލަ ކަނޑު އޮޅި ހިއްކާލުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ ޗައިނާ ބޭންކް އަކުން އަހަރަކު 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިގެން މިކަން ކުރަން. މިކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ ޔަގީން މިލޯން ދެއްކޭނެ ކަމަށް. ރާއްޖެތެރޭގެ އާބާދީގެ %95 ބަދަލު ކޮށްލަންވީ މާލެ ސަރަހައްދަށް. އައްޑޫ އަށް ވެސް ރަނގަޅަށް ކަރަންޓް ނުދެވެނީ އައްޑޫ ދުރު ކަމުންނެވެ. އެމެން އެތަނުން ބާލާ އެ އެންމެންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ދިނީމާ ނިމުނީ އެވެ. އައްޑޫ ދޭނީ ޗައިނާ އަށް އެސްއީޒެޑް ގެ ދަށުން އަހަރަކު 6 ބިލިއަން ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ކުއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ދޭ ގޮތަށް. އެއިރަށް ކަންކަން ދާނީ ރަނގަޅު މަގުން ނޫންދޯ.

  11
  2
  CLOSE
 • ތަހުޒީބު

  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢޫތައް މެކުހަށް ޖަހާފަ ކުރިޔަށް ދާތަން ފެންނާތީ ބަނޑު ދިޔާވަނީދޯ އަފުރާހޫ..؟! އެހެން ވިއްޔާ ބޭހެއް ކައިގެން ނަމަވެސް ހަޖަމު ކޮށްލާ..! މިތަރައްޤީ ދާނީ ރޮކެޓް ސްޕީޑުަގަ ހަމަ ކުރިޔަށް..! ދެން އަތް ޖަހަގަ...

  14
  6
  CLOSE
 • އެހާރާއި މިހާރު

  ރާއްޖޭގައި ގިނަ ރިސޯޓްތަކަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކެއް ހުޅުވަމުންދަނީ އެއަޕޯޓް އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ދާތީވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ އެއަލައިންތަކަށް އެމީހުން ބޭނުންވާ ގަޑިތަކުގައި ނާދެވުން. އިތުރު ރިސޯޓްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަރެއްގައި އެޅިގެންދާއިރު ގިނަ ފްލައިޓްތަކަށް ޖާގަ ދެވިއްޖެނަމަ އެރައިވަލްސް އިތުރުވާނެ. ގިނަ މާކެޓްތަކަކަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ. ފްލައިޓް ޓިކެޓްސް އަގު ހެޔޮ ވާނެ. އެވްރެޖް އޮކިއުޕެންސީ މިވަގުތު 50 އިންސައްތައިގައި އުޅޭއިރު އެއަދަދު ގިނަވާ ރޫމް ތަކާއި އެކު 75 އިންސައްތައަށް ޖައްސާލެވިއްޖެނަމަ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެ އިގްތިސާދަށް ވަންނަ ފައިސާ ގިނަވާނެ.

  7
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު