chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ޕައިލެޓުން މައްސަލަތައް ފެންމަތިކުރުމާ އެކު މޯލްޑިވިއަންގެ އިންޒާރު

މޯލްޑިވިއަންއިން އެންމެ ފަހުން ގެނައި ސީޕްލޭން އެއާޕޯޓުގައި- ފޮޓޯ: ޒަހާ އަހުމަދު

މޯލްޑިވިއަން އިން ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފަށް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް، އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދެނީ ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންގެ ސަލާމަތަށް ކަމަށް، އެއާލައިނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އޮޕަރޭޓް ކުރާ، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭސް) ކުންފުނިން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފަށް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ، ސައްހަ ނޫން ހަގީގަތާ ހިލާފަށް ހަބަރުތައް ބަޔަކު ފަތުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިންއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނާއި އިކާއޯ ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދާ އެއާލައިންއެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ވަކިބައެއްގެ މަސްލަހަތު ކުރިއަށް ނެރެ، ވަކި ބައެއްގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ސައްހަނޫން މައުލޫމާތު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަތުރަމުންދާތީ، ނުހަނު ކަންބޮޑުވޭ
މޯލްޑިވިއަން

"މި އެއާލައިންއަކީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ އިމުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ގަވައިދުން އޮޑިޓް ކުރެވޭ އެއާލައިނެއް ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ،" މޯލްޑިިވިއަންއިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

"ކަން މިހެން އޮތްއިރު، ވަކިބައެއްގެ މަސްލަހަތު ކުރިއަށް ނެރެ، ވަކި ބައެއްގެ ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ސައްހަނޫން މައުލޫމާތު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަތުރަމުންދާތީ، ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ."

މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނީ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ދިވެހިންގެ 100 ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ އެ ކުންފުންޏަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިހެންކަމުން ސައްހަ ނޫން ވާހަކަ ފަތުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިގޮތަށް އިންޒާރުކޮށް މޯލްޑިވިއަން އިން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުނު އިރު މޯލްޑިވިއަންގެ ބައެއް ޕައިލެޓުން އަންނަނީ އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް އުސޫލުތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން އެވެ. އެގޮތުން ޕައިލެޓުން އެންމެ ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ވަނީ ޗުއްޓީއަކާ ނުލާ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ދުވަސް ހަތް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައި ވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޕައިލެޓުން ލޮޑުވެ ފްލައިކުރަން އުނދަގޫވާ މައްސަލަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ފަސް ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ދެ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ މޯލްޑިވިއަން އިން އައީ ޕައިލެޓުންނަށް ދެމުން އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ހުޅުމާލެ

  ތި މޯލްޑިވިއަން ގެ ވާހަކަ ހެވީ ނުދެއްކިޔާ!

  11
  CLOSE
 • ބޫތު ސާމީ

  ފެޓީގު. ޕައިލެޓު ކަމުގެ އިސްތިލާހީ ބަހެއް. ލޮލް

  CLOSE
 • ޙަސަން

  ވަރައް ދެރަވޭ މޯލްޑިވިއަން ޕައިލެޓުން ކޮޅު އުޅޭ ހާލު އިގޭތީ އަހަރުން ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެވެސް ދުވާލު އެކަނި ވާ ފެޓިގު ވަނީ ދާދި ފަހުން ދިރާސާކޮއްފަ އަދި ދިރާސާކުރި ފަރާތުން ވަނީ ހަފްތާއަކު ފަސް ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމުން ވެސް ފެޓީގު ވާވަރު ބޮޑުކަމައް ފާހަގަ ކޮއްފަ މިހިން ކަންއޮއިރު މޯލްޑިވިއަން ޕައިލެޓުން އޮފުއް ނުލިބި ހަތް ދުވަސް އޮފެއް ނުލިބި ރެއާދުވާލު މަސައްކަތް ކުރާއިރު ފެޓީގު ނުވާނެކަމައް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

  11
  3
  CLOSE
 • ހުޖާމާ

  އަހަރުމެން އޯވަޓައިމްވެސް ނެތި ހަދުވަހު ހަތްދުވަހު ރެޔާ ދުވާލު މަސައްކަތް ކުރަންވެސް ކުރުވަންވެސް އޯކޭދޯ؟ ޕައިލެޓުން އެކަނީ ފެޓީގު ވަނީ. އެއީ ޕައިލެޓުކަމަށް ހާއްސަ ބަހެއް! ފެޓީގު!

  CLOSE
 • ޙަސަން މޫސާ

  ޙޫދު ސާމީ ބުނެލަދީބަލަ މޯލްޑިވިިއަން އުއް ކިޔަވަދިނީ ކޮން ޕައިލެޓްއަކައްތޯ އަދި އަހާލަން ބޭނުން ތީ ޕައިލެޓެއް ތޯ ޕައިލެޓެއް ނޫންނަމަ ތިކަހަލަ ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކަން

  3
  2
  CLOSE
 • ސުލަައިމާން

  މޯލްޑިވިއަން އަކީ ރައްޔިތުން ފެލާބައެއް!!! 7 ގަޑި އިރަށް ފްލައިޓް ޑިލޭވިޔަސް ދޭނީ އެންމެ 80 ރުފިޔާ!! ފްލައިޓްއަށް އެރީމަ ދޭނީ ޖޫސްތަށްޓެ!! އެކަމު ތެޔޮ އަގުހެޔޮވިޔަސް ޓިކެޓަށް ބަދަލެއް ނާދޭ!! މޯލްޑިވިއަން ނުވާތާ އެހެންބަޔަކަށްވެސް ހިންގަންދެނީއެއްނުން!!

  17
  CLOSE
 • ހޫދު ސާމީ

  މޯލްޑިވިއަން އިން ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮއްފަ އޮތް ކަމެއް ނުދެއްކޭ. އަމިއްލަޔަށް ފަޟީހަތް ވެވެނީ. ފެޓީގް ވާތީ ކުރަން ބުނެފަ ހުންނަ ކަންކަން ކޮއްބަލަ ބޭކާރު އަނގަނުތަޅާ. ފްލައިން ނިންމާފަ އައިސް ނިދަނީކީނޫން. ދެން ފެޓީގް ނުވިއްޔާ ދެރައެއްނު.

  17
  7
  CLOSE
 • ހޫދު ސާމީ

  މޭފުއްޕާފަ ޕައިލެޓަކަށް ވިޔަސް އަމިއްލަ ލަޔާގަތާ ގާބިލިއްޔަތުކަން ނެތުމަކީ މޯލްޑިވިއަން އިން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

  16
  11
  CLOSE
 • މޫސަ

  ޑްރަގް ނަގާމީހުން މޭފުއްޕާމަ ދައްކާ ވާހަކަ ދެެއްކީމަ މީހުންނަށް ވާނީ ބާޒާރު. ނަގާ ވަރެެއް ނަގައިގެންވެސް އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަޔާ ބެހޭ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރެވޭތޯ ބަލާ.

  8
  1
  CLOSE
 • ހޫދު ސާމީ

  ތީ ކޮމްޕެނީ ހަރަދުގަ ކިޔަވާގެން " ހަރާންކޯރުވަން "އުޅޭބައެއް. ލިބޭވަރު މަދުކަމުންތޯ ނަން ހާމަކުރަން ނުކެރެނީ

  13
  16
  CLOSE
 • ހޫދު ސާމީ

  ހެހެ. ތީ ވާވަރަކީ! ނިކަން ފުއްޕާފަ ނުކުންނާނެ. ނަމެއް ހާމަކުރާކަށް ނުކެރޭނެ. އަމިއްލަ ނަމަކު ކޮމެންޓެއް ކުރާކަށް ނުކެރޭނެ. ކޮމްޕެނީ ހަރަދުގަ ކިޔަވާގެން ހަރާންކޯރުވަނީ

  15
  8
  CLOSE
 • އަހަރެން

  ތިޔަށް ނާރާ ދެން އެހެން ގޮތެއް ނެތެއްނުން، ދަތުރު ކުރަންޏާ ޖެހޭނީ އަރަން، ދަތުރުކުރާ ޕަސެންޖަރުންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއްނެތް ޓިކެެޓުވިއްކައިގެން ލިބޭލާރި ކާލާދެން. ފްލައިޓު ޑިލޭވީމާ ހަވީރު ސަޔަށް 5 ރުފިޔާ ދެނީ އެވެސް ހަޅޭލަވައިގެން، ދެންކޮބާ ދަތުރުކުރާ މީހާ ދާންވީވީ މަންޒިލަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ފްލައިޓު ޑިލޭވީމާ، ފެރީ، ކެއުން، އެކޮމަޑޭޝަން. މިކަމާ ވިސްނާލިއްޔާ ރަނގަޅު

  25
  3
  CLOSE
 • ހުށޭނު

  މީހުން އެހުނަނީ ހަމަ ތެދު.. ފްލައިޓް އަރާފަ ޖައްސަނިކޮށް އޯކޭ އެމީހުނަށް.. މެދު ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެހާ ސަކަރާތް ގާނާ ގާނާ ހަން ކަނޑުވާލާފަ 11 12 ހާސް ރުފިޔާ.. ވެރީންނަށް 70 75 ހާސް ރުފިޔާ!!! މީ އިންސާފު؟

  16
  5
  CLOSE
 • ޢައްސަދު

  މަޝަކީ ވެރިއެއް އެކަމަކު މުސާރައަކީ 18000. ބޮޑު މުސާރަ ލިބެނީ ޕައިލެޓުންނަށް އެކަނި އެވަރުންވެސް ޢެވެރިން މި މައްސަލަތައް ޖައްސަނީވެސް.

  4
  7
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު