chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ކުއްލި ހާލަތުގައި ވަކީލުންނަށް ދެވޭނީ ދުވާލަކު 30 މިނެޓް: ފުލުހުން

ކުއްލި ހާތަލުގައި ހައްޔަރުކުރި ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރައްވާ މައުމޫން ހަމީދު އަދި ޝަމީމް - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ފަނަރަ ދުވަހަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމެންދެން ތަހުގީގުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދުވާލަކު ދެވޭނީ 30 މިނެޓް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، ފުލުހުންގެ ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަކީލުންގެ ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ހައްގު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް އަންނަދެން ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ތަހުގީގުކުރާ ވަގުތުތައް ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތުތަކުގައި ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދުވާލަކު 30 މިނެޓަށްވުރެ ދިގު ނުވާ ގޮތަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ،" ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ، އެގޮތަށް 30 މިނެޓްގެ ފުރުސަތު ދޭނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުން އޭނާގެ ވަކީލާ ބައްދަލުކުރަން އެދެފިނަމަ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ، ބަންދުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަހުގީގުގައި ސުވާލު ނުކުރާ ދުވަސްތަކުގަ ކަމަށެވެ.

ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ އާ އުސޫލަކާއި އެކަމަށް މަދު ވަގުތުކޮޅެއް ފުލުހުން ހަމަޖައްސާފައިމިވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއެކު ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ގިނަ ހައްގުތަކެއް ހިފަހައްޓާފައިވަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް، ގާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތަކީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހަނި ކުރެވޭނެ ހައްގެއް ނޫނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • އަސްލޭ

  ގައިމު ޤަވާއިދު އޮންނަނީ އެއްގަޑިއިރަށޭ.. އެ ޤަވާއިދުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހިފަހައްޓާފައެއް ނެތް ކުލިނުރައްކަލުގެ ޤަރާރަކުން.. ބަލަ ކުއްލި ނުރައްކަލޭ ބުނީމަ ކަލޭމެންނަށް ހީވަނީ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހުރިހާކަމެއް ހަނިކޮށް ކަންކުރަންވީއޭތަ؟ އެ ޤަރާރުން ހަނިކޮށްފަ ނޫނީ ހުއްޓުވާފަ އޮތްކަމެއް ހުއްޓުވޭނި.. ދެންހުރިކަންކަން ޤާނޫނާ ޢަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރއިން ކުރަންވާނެ

  CLOSE
 • ނިމާލް

  ތިޔަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ތީ ދުވަހަކުވެސް މިވީތަނަށް ތެދެއްހެދި ބައެއްނޫން. ހީވާކަހަލަ ތިޔަބައިގަނޑު ކުރި ހުވާގަވެސް ދޮގުހަދަން މަޖުބޫރުކޮށްފަ އޮންނަނީހެން. ތީވާބައެއް.

  4
  1
  CLOSE
 • ވޮޗިންގް

  ކޯއްޗެއްތޭ ރިޔާސީ ނިޒާމް ގައި ނޯންނާނެއޭ ރައީސް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ވެރިކަމާއި ހެދި ހޭދެބައި ވެގެން އަބަހައްދަވެގެން އުޅުނަސް އެކަން ނުވާނެއޭ ތަމެން އެދޭ ގޮތަށް ބިކޮޒް ތަމެންގެ ފޯރޗިއުން ލައިން ވަނީ ޑިލީޓް ކުރެވިފައި ބޮޑު ދެހުކުމޭ މެދުވެރިކޮށް ތަމެން ދަ ނަހަލާލު އަމުރު ނެރުމާއި ގުޅިގެން. އެވްރީ ވެލިޔު ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ލޯ ޔޫ ބްރޭކް އެވްރީ ރޫލް ޔޫ ބްރޭކް އައި ވިލް ބީ ވޮޗިންގް ޔޫ އައި ކީޕް ވޮޗިންގް ޔޫ ބޭބީ ބޭބީ ބޭބީ ޕްލީޒް ގޯ ބޮލިހިލަން. ޕްލޭ ސަ ބޭސް ގިޓަރ އެން ޑާންސް އޮން ސްޓޭޖް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް އޯއް ކާންޓް ޔޫ ސީ އިޓް މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ.

  1
  CLOSE
 • އަހަރެން

  މިވަކީލު ވެސް މަޤާމުގައި ހުރި އިރު ޔާމީން ވަރެއް ނެތް ވަޒީފާ އިން ވަކިވީމަ ޔާމީން ވަރުގެ ނުބައި މީހަކުނެތް .

  1
  1
  CLOSE
 • ހިޖުރަ

  ޔާމީނު ދަރުކާރުގެ ކޮން މަޤާމަކު މަޢުމޫނު ހަމީދު ހުރީ؟ ކޮންއިރަކު ޔާމީނަށް ދާއީދުކޮށް ވާހަކަދެއްކީ؟ ހިޖުރަ އޮޅިފަދޯ ތިޔަ ހުންނެވީ

  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު