ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ނަޝީދުގެ ހުކުމް ރިވިއު ކުރަން ޕީޖީއިން ސުޕްރީމް ކޯޓްގައި އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ރިވިއު ކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް، ޕީޖީގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރީ ދައުލަތުންނެވެ. އެ ކޯޓުން ވަނީ އެ ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ނިންމާފަ އެވެ. އޭގެފަހުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ވެސް ދައުލަތުންނެވެ. އެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ބުނެ އެއީ ނިހާއީ ހުކުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުގެ ހައްގުގެ ބޭނުން ހިފާފައެއް ނުވެ އެވެ. އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިންމަވާފައިވާއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ ހުކުމް ރިވިއު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ރައީސް ނަޝީދަށް ގޮވާލައްވަމުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއިދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދިޔައީ އެ މައްސަލަ ރިވިއުއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުން ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

މިއަދު ޕީޖީ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ރައީސް ނަޝީދަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ބަލައިދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ މަސްލަހަތުގައި އެކިފަރާތްތަކުން އެ އޮފީހުގައި އެދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ރިވިއު ކުރަން ހުށަހެޅީ އެއީ އާންމު މަސްލަހަ ދަރަޖައަކަށް ހިމެނިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށެވެ.

"ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަކުން އިއްވާފައިވާ ހުކުމެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފްކުރަން ހުށަހެޅުމާއި، ގާނޫނު އަސާސީގެ އެންމެހާ ހަމަތަކާއި، ގާނޫނާއި، އެންމެހާ ފަރުދުންގެ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއޮތުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވާ ހުކުމާއި، މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމަވާފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ނިންމެވުން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމެވުން މުރާޖައާކޮށްދެއްވުން އެދި މިއޮފީހުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފަ،" ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ޖަލުގައި ހުންނެވި ރައީސް ނަޝީދު ބޭސްފަރުވާއަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިނުގަންނަވަ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ އޭރުގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ މުހައްމަދު 2012 ޖަނަވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގާނޫނު އަސާސީގެ 46 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ހައްޔަރުކޮށް ރަހީނުކޮށް، ގާނޫނީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ގެއްލުވާލައި، ގާނޫނު އަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން އޭނާގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަތް މައްސަލާގަ އެވެ. އަދި އަބްދުﷲ މުހައްމަދަކީ ފަނޑިޔާރެއް ކަމަށްވީހިނދު، ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒް ގެއްލުވާލައި، ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކާ ހިލާފަށް 22 ދުވަސް ވަންދެން ސިފައިންގެ ތަމްރީން މަރުކަޒެއްކަމުގައިވާ ގިރިފުށީގައި ބަހައްޓާފައިހުރި މައްސަލަގަ އެވެ.