އެޑްވަޓޯރިއަލް

ލިވްޕިއޯ ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔާ: ގޭބިސީއަށް ފެނުގެ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ވަބާއަކީ ކުންޏެވެ. ކުނީގެ ބޮޑުބައި ކުޅޭ އެކެއްޗަކީ ފެން ބޮއިފައި އުކާލާ ހުސްފުޅި އެވެ. އެހެންވެ، ހުސްފުޅި މަދުކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެކަން ނުކުރެވޭ އެއް ސަބަބަކީ ފެން ބޯން ފުޅި ބޭނުން ކުރަން ޖެހުމެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއެމްކޯ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްދީފައިވާ "ލިވްޕިއޯ" ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މި ކަމަށް މިހާރު އޮތް ހައްލުގެ ގޮތުގަ އެވެ. ބޯފެ ނަށް އުފާ ގެނުވާނެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ލިވްޕިއޯ" ބޯފެނަށް އުފާ ގެނުވާނެ ޓެކްނޮލޮޖީ އަކަށް ވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އިންޑިއާގެ ލިވްޕިއޯ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމެވެ. މި އުފެއްދުން ދުނިޔޭގެ މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރެ އެވެ. މި މެޝިން ތަފާތު އިންޑަސްޓްރީތަކާއި ގޭގޭގައި ބޭނުން ކުރަން ވެސް އުފައްދާފައިވެ އެވެ. ސުވާލަކީ މި އުފެއްދުން ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމަކަށް މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟

މި މެޝިން ތަފާތު އިންޑަސްޓްރީތަކާއި ގޭގޭގައި ބޭނުން ކުރަން ވެސް އުފައްދާފައިވެ އެވެ. ސުވާލަކީ މި އުފެއްދުން ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމަކަށް މުހިންމު ވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މީގެ ސަބަބުތައް ގިނަ އެވެ.

1
 

ޖީބަށް ލުއި

މި ފަދަ އުފެއްދުމެއް ހޯދާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނުމަށް އަންނާނީ މި ބޭނުން ކުރުމުން މާލީ ގޮތުން ލިބޭނެ ފައިދާ އެވެ. ޖީބަށް އަންނާނެ ލުއި ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު، މި މެޝިން ބޭނުންކުރާނަމަ ފެން ގަންނަން މިހާރު ހޭދަކުރާ ވަރު 90 ޕަސެންޓް ކުޑަވެގެން ދެއެވެ. ލިވްޕިއޯ އުފައްދާފައިވަނީ ގޭބިސީ ތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

2
 

ތިމާވެއްޓާ ރަހުމަތްތެރި

މި މެޝިން ގުޅާފައި ހުންނަނީ އާއްމު ފެން ހޮޅިއާއެކު ލިވްޕިއޯ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އަށް ދަރަޖައަކަށް ފެން ސާފުކޮށް ދޭނެ ގޮތަކަށެވެ. އެހެންވެ، މި ފެން ތައްޓާ ހަމައަށް އަންނައިރު، ސާފުކޮށް އާއްމު މިނަރަލް ވޯޓާއެކޭ ތަފާތެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވަނީ އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އެއްލާލާ ފެން ފުޅީގެ އަދަދު މިލިއަނުން މަދުވެގެން ދިއުމެވެ. މި ފަދަ ވަސީލަތެއް ގަންނައިރު އާއްމު ގޮތެއްގައި އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ބޮލުގެ ރިހުމަކީ މި ހަރުކުރުމާއި މިއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުމެވެ. މިކަމުގައި ވީއޭއެމްކޯ އިން އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ. ވީ.އޭ.އެމް ކޯ ގެ ސޯރޫމަށް ގުޅާލުން (3337055) މީގެ ހުރިހާ ސްޕެއާއެއް އެ ކުންފުނިން ލިބޭނެ އެވެ.

3
 

ބޯފެނަށް ކުރާ ހަރަދު ކުޑަވޭ

މާލޭގެ ގިނަ ގޭބީސީތަކުން ބޯންބޭނުންކުރަނީ މިނަލަރްފެންކަމަށްވެފައި، ފެނަށް ކުރާ ޙަރަދުވަރަށް ބޮޑެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށްވެސް މަދުވެގެން މަހަކު 1200 ރުފިޔާ ފެނަށް ހަރަދުވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު ފެންކޭސް އުފުލުމުގެ އަންހެންވެރިން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުން ސަލާމަތްކޮށްދެއެވެ.

4
 

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި މަދުކުރަން މުހިންމު އުފެއްދުމެއް

ތަފާތު ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ދުވާލަކަށް، 860 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ކުނި އުކާލެވޭއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ގިނައީ ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކެވެ. ޙާއްސަކޮށް، ބޯން ގެންގުޅޭ، އެއްބަފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލެވޭ ފެންފުޅީގެ އަދަދު އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއްދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި، އަވީގައި ގިނަ ވަގުތަ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ފެން ބޭނުންކުރުމުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވަ އެވެ.

5
 

މިނަރަލް ފެން ގޭގެއަށް

ލިޕްޕިއޯ ވޯޓަރޕިއުރިފަޔަރއެއް ގޭގައި ހަރުކުރުމުން، ޕުލާސްޓިކް ފެންކޭސްގެ ނުގަނެވެސް މިނަރަލް ފެން ގޭން ލިބޭގޮތްހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

6
 

ފިލްޓަރު ބަދަލުކުރަން ޖެހެނީ 6000 ލީޓަރަށް ފަހު

ލިވްޕިއޯ ވޯޓާގެ ފިލްޓަރު ބަލަކުރަންޖެހެނީ ހަ މަހާއި އަށް މަހާއި ދޭތެރޭގައެވެ. އެއީ ކޮންމެ 6000 ލީޓަރަކަށްފަހުއެވެ. އަދި މެމްބްރޭން ބަދަލުކުރަންޖެހެނީ ކޮންމެ 1.5 އާއިދެ އަހަރާ ދެމެދުގައެވެ.

7
 

ސާފު ބޯފެން ޔަގީން ކޮށްދޭ

ލިވްޕިއޯ އާރް އޯ ފިލްޓަރުން 2000 ޓީޑީއެސް މިލިގްރާމާއި ހަމައަށްވެސް ފިލްޓަރުކޮށްދެއެވެ. ޖަރާސީމާއި، ފެއްސާއި، ކްލޯރިން، ކެލްޝިއަމާއި، މެގްނީޒިއަމް ފަދަ މާއްދާތައް ފިލްޓަރުކޮށްދެއެވެ. ފެނުގެ ހުންނަ ބަރުކަމާއި ލޮނުކަން ކަނޑުވާލަދީ، މިނަރަލް އެއްކޮށްދީ ފެނުގެ pH ލެވެލް ރަނގަޅުކޮށް އަލްކަލައިން ރޭންޖުގައި ހިފަހައްޓައިދެ އެވެ.

ލިވް ޕިއޯގެ ވީޑިއޯއެއް
8
 

ހިލޭ ހަރުކޮށްދިނުމާއި އާފްޓަ ސޭލްސް ސާވިސް

ވީއޭއެމްކޯ އިން ވޯޓަ ޕިއުރިފަޔާ އާންމުންނަށް ވިއްކަމުން ދަނީ ހިލޭ ހަރުކޮށްދިނުމާއި އަދި އާފްޓާ ސޭލްސް ހިދުމަތާއިއެކު އެވެ.

9
 

ލިވްފިއޯ ސްމާޓް ޓަޗް

ލިވްޕިއޯ ސްމާޓް ޓަޗްއަކީ، ލިވްޕިއޯ ވޯޓާ ޕިއުރިފަޔަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށްބޮޑު މަގްބޫލުކަމެއް ހޯދައިފައިވާ ލިވްޕިއޯ ސްމާޓް ޓަޗަކީ 8 ސްޓޭޖް ފިލްޓަރކޮށްދޭ، އެންމެ އެޑްވާސް މޮޑެލްއެވެ. ގަޑިއަކު 15 ލީޓަރާއި ހަމައަށް ފެން ފިލްޓަރުކޮށްދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ހުންނަ ލިވްޕިއޯ ސްމާޓް ޓަޗްއަކީ 8.5 ލީޓަރުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކްއެއް ވެސް ހުންނަ ސިސްޓަމެކެވެ. ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަގްބޫލީ ލިވްޕިއޯ ސްމާޓް ޓަޗެވެ.