މިފްކޯ

މިފްކޯގެ ވޭނެއް ހުއްޓުވާ، 2 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގެންފި

Mar 20, 2019
20

މިފްކޯގެ ވޭނެއް މަގުމަތިން ހުއްޓުވުމަށް ފަހު އޭގައި އުފުލި މިފްކޯގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގެންފި އެވެ.

މާފަންނުގައި ހުންނަ މިފްކޯގެ ހެޑް އޮފީހުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ވޭން ބޭރު މަގުން ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު އެ ވޭން ހުއްޓުވީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނުކުމެ ކޯރާޑިއަކުން ޖަހައި ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެނެވެ. ވޭން ހުއްޓުވުމަށްފަހު އޭގައު ތިބި މީހުންނަށް ބިރު ވެސް ދައްކައިފައި ވެއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހު ކޯރާޑިއަކުން ޖަހާ ވޭނުގެ އެހެން ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލުމަށް ފަހު ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާ ފޭރިގަނެގެން ދިޔައީ އެވެ.

މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިސްމާއީލް ފައުޒީ "އަވަސް" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާއަކީ މައި އޮފީހުން ފެލިވަރަށް ގެންދަން އުޅުން ފައިސާތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހިނގި އިރު ވޭނުގައި އިނީ ޑްރައިވަރާއެކު އެ ކުންފުނީގެ މުއައްޒަފެއް ކަމަށާއި ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލި ގަޑީ އެ މީހުންނަށް ވެސް ކުދި އަނިޔާތައް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފޭރުމުގެ މި ހާދިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި މިފްކޯގެ މައި އޮފީސް ވެސް ފަޅާލައި ލެޕްޓޮޕެއް ވަގަށް ގެންދިޔަ އެވެ. ފަހަކަށް އައިސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑެތި ފައިސާގެ އަދަދުތައް ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ގިނަވެފަ އެވެ.