ހަބަރު

"ބްރީތު ލައިފު" ކެމްޕޭން ލޯންޗް ކޮށްފި

ވައި ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވާން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނާއި އެ ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތައް، "ބްރީތު ލައިފް" ކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ލޯންޗު ކޮށްފި އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވައި ނުސާފު ވާން ދިމާވާ ބައެއް ސަބަބުތައް ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ބޮޑެތި ފެކްޓަރީތައް ނެތް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ވައި ނުސާފުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް އޭނާ އެދި ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

މިއަދު ފެށި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، ބްރީތު ލައިފް އެކްޝަން ޕްލޭންގަައިވާ ކަންކަން ހާސިލް ކުރަން ޑަބްލިޔޫއެޗްއޯ އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

މި ކެމްޕެއިންގެ އަމާޒަކީ، ވައި ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ ގައުމަކަށް ހެދުމެވެ.