ހަބަރު

ޔާމީނާއި އަދީބުގެ ހަތަރު ކަޅި ހަމަވެ، ޖަޒުބާތުތައް ބަނޑުން!

މިއަދަކީ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތަފާތުވާނެ ދުވަހެއްކަން މާކުރިން ވެސް އެނގެ އެވެ. އެއް އިރެއްގެ "ބެސްޓް ބަޑީސް" އެކަމަކު މިހާރު އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ "އެނެމީސް" ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހަތަރު ކަޅި ހަމަވާ ދުވަހެވެ. އަދީބުގެ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދެ ބޭފުޅުންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލާގައި ދައުލަތުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި އަދީބު މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވީ ކޯޓުފަޓުލޫނުގައި ވަރަށް ރަަސްމީކޮށެވެ. އަދީބު ވަދެވަޑައިގެންނެވިިއިރު ރައީސް ޔާމީން އިންނެވީ ދައުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ހާއްސަ ގޮނޑީގައި އިށީނދެވަޑައިގެންނެވެ. މަޖިލީހަށް ވަންނަ ދޮރު ހުޅުވުމާއެކު ފަހަތަށް ބައްލަވާލައްވައި ރައީސް ޔާމީން އަދީބަށް ބަލާލެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް އަދީބު ކުރިއަށް ހިންގަވާފައި ދިޔައީ އިސް ޖައްސަވައިގެންނެވެ.

އަދީބު ވަޑައިގެން އިށީދެވަޑައިގެންނެވީ ހެކި ބަސް ދޭ މީހާއަށް ހާއްސަ ގޮނޑީގަ އެވެ. އެއީ ދައުވާ ލިބޭ މީހާގެ އެއް އަރިމަތިން ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހުރި ގޮނޑިއެކެވެ. އިށީނދެވަޑައިގެން އަދީބު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބައްލަވާލެއްވީ ރައީސް ޔާމީނާ ދިމާލަށެވެ. އޭރު ރައީސް ޔާމީން އިންނެވީ ނަންބަރު އައިނެއް އަޅުއްވައިގެން އެއްޗެއް ނޯޓް ކުރެއްވުމަށް އިސްޖައްސަވައިގެންނެެވެެ.

ދައުލަތުން އަދީބަށް ސުވާލު ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު ވެސް ރައީސް ޔާމީން އިންނެވީ އިސްޖައްސަވައިގެންނެވެ. އިސް އުފުލާލައްވައި އަދީބަށް ދިމާލަށް ވަރަށް ނުރުހުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައްލަވަން ފެއްޓެވީ "އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއްގެ ވިކްޓިމްއަކަށް އަޅުގަނޑުވީ" ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވުމާއެކު އެވެ. ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ހުއްޓުމެއް ނެތި ރައީސް ޔާމީން، އަދީބަށް ބައްލަވަން އިންނެވި އެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އަދީބު ހުންނެވީ ދައުލަތުގެ ވަކީލަށް ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލަށްފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލުތައް ވެސް އަމާޒުކުރި އެވެ. އޭރު ރައީސް ޔާމީން ގެންދެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސުވާލުތައް ތައްޔާރު ކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެކުރީ އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއްގައި އަމިއްލަފުޅަށް ރައީސް ޔާމީން އެހާ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިނުގަންނަވަ އެވެ. ވަކީލްގެ ސުވާލުތައް ނިމުމާއެކު ރައީސް ޔާމީން ކޮޅަށް ތެދުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި އިސްޖައްސަވައިގެން ހުންނަވައިގެން ފުރަތަމަ ސުވާލު ފެއްޓެވި އެވެ. ސުވާލު ނިންމަވާލެއްވީ އަދީބާ، ހަތަރު ކަޅި ހަމަކުރުމަށްފަހު އެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަތަރު ކަޅި ހަމަކުރުމަށްފަހު ދެ ބޭފުޅުންގެ ބަހުސް ފެށިގެން ދިޔަ އެވެ. ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުތައް ވެސް ހޫނުވެ، ޒުވާބަކަށް ވެގެންދިޔަ އެވެ.

މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމާއި އެހެން ވަކީލުން އަދި އަޑުއެހުމަށް ވަދެ ތިބި އެންމެންގެ ވެސް ލޯތައް ހުއްޓިފައި ހުރީ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހަރާތްތަކަށެވެ. ދެ ބޭފުޅުންގެ އެ ބައްދަލުވުން ޝައުގުވެރިވެގެން ދިޔައިރު އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އިލްޒާމްތައް އަޅުވައި، ދޮގު ހައްދަވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކުރެއްވި އެވެ. ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަ ދެއްކެވީ އެ ބޭފުޅަކު ދިފާއު ކުރެއްވުމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން ނުރުހުންވެ ސުވާލުތައް ހޫނު ކުރެއްވިއިރު އަދީބު ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން ޖަވާބުތައް ދެއްވި އެވެ. ހަމައެހެން އަދީބުގެ ޖަވާބުތައް ހޫނުވެގެން ދިޔައިރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލުތައް އިތުރަށް ހޫނު ކުރެއްވި އެވެ. ހީވީ އެތައް ދުވަހަކު ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ޖަޒުބާތުތަކާއި ހިތުގެ ކެކުޅުންތައް ބަނޑުންކޮށްލަން ދެ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވިހެނެވެ.

ޔާމީންގެ ސުވާލުތަކާއި އަދީބުގެ ޖަވާބުތައް

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮންނަ އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއްވާ އެސްއޯއެފްއިން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ބެހެއްޓުމަށް އޭސީސީއާއެކުވީ އެސްކްރޯ އެކައުންޓްގެ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވެފައިވާތީ އެވެ. ދައުލަތުން ބުނާ ގޮތުގައި އެސްއޯއެފްއިން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ އެމްއެމްޕީއާަރްސީގެ ކޮރަޕްޝަނުން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެގޮތުން އެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ގދ. ވޮޑުމުލާ ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބުނު ފައިސާ އެވެ.

އަދީބު ސުވާލު އަމާޒުކުރީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކަށްވީ އެމަނިކުފާނާމެދު އަދީބުގެ އެއްވެސް ހިތްބަރު ކަމެއް އެބަ އޮތްތޯ އެވެ. އެއަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަދީބު ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ އަނިޔާވެރި ވެރިކަމެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވީ މީހެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ހިމެނޭ ގޮތުން އެންމެންނަށް އޭނާގެ ހިތުގެ އަޑިން މާފު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ނުހައްގުން އޭނާއަށް ކުރި ހުކުމްތަކުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދެން ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލަކަށްވީ އެސްއޯއެފްއާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެސްއޯއެފްގެ މީހުންނަކީ އަދީބުގެ ރައްޓެހިން ނޫންތޯ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. އަދީބު ވިދާޅުވީ އެސްއޯއެފްގެ މީހުންނަކީ އޭނާގެ ވެސް ރައްޓެހިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ރައީސް ޔާމީނާވެސް ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް އަދީބު ނިންމަނީ ކިހިނެއްތޯ ރައީސް ޔާމީން ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

"އެއީ ރައީސް ޔާމީން އެމީހުންނާ މުއާމަލާތްކޮށްފަ ހުރީމަ، އަޅުގަނޑު ފޯނުގަ ހުރި މަނިކުފާނުގެ މެެސެޖްތަކުން ވެސް އެކަން އެނގޭނެ، އެމީހުން މަނިކުފާނަށް ގުޅާ ހަދާ، މަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ފައިސާ ހިފައިގެން ދޭ،" އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފައިސާ ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުގެ ގެއަކަށް ނާދޭ، ތިޔައީ ދޮގެއް،" ރައީސް ޔާމީން ރައްދު ދެއްވި އެވެ.

"އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތައް އެސްއޯއެފްއަށް ޖަމާކޮށް އެހެން ކުންފުނިތަކުން މާރުކޮށް މަނިކުފާނުގެ ގެއަށް ވެސް ގެންދިޔަ، މިއީ މަނިކުފާނަށް އެނގޭނެ ކަންކަން،" އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ދެން ސުވާލު ކުރެއްވީ ކެމްޕެއިން ފައިސާ އާއި އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެސްއޯއެފްއިން ޖަމާކުރީ ކެމްޕެއިން ފައިސާ ނޫން ކަމެއް އެނގެނީ ކިހިނެއްތޯ ރައީސް ޔާމީން އެއްސެވި އެވެ. ޖަވާބުގައި އަދީބު ވިދާޅުވީ މަނިިކުފާނަށް ވެސް އެނގޭނެ އެސްއޯއެފްގައި ހުންނާނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާކަން ކަމަށާއި ކެމްޕެއިން ފައިސާ ނޫންކަން ކަމަށެވެ.

"ނޫން ނޫން ތިހެން ނަހައްދަވާ، ހުރިހާ ކަމެއް ރައީސް ޔާމީންއަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ނަހައްދަވާ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ. ތަފްސީލްކޮށް ދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

"ކެމްޕެއިން ފައިސާއެއް އެސްއޯއެފްއަށް ނާދޭ، އެސްއޯއެފްގައި ހުންނާނީ އެމްއެމްޕީއަރްސީގެ ފައިސާ، ކެމްޕެއިން ފައިސާ ހުންނާނީ ޕީޕީއެމްގެ އެކައުންޓްގަ ނޫނީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަތުގައި، އެވެސް އިންތިހާބެއް ބޯމަތީގައި އޮތްނަމަ، ނޫންނަމަ ކެމްޕެއިން ފައިސާއެއް ނުހުންނާނެ، މިކަން ހިނގި 2015 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބެއް ނެތް، އެހެންވީއިރު މިލިއަނުން އެޑްވާންސްކޮށް ކެމްޕެއިން ފައިސާ ދީފައެއް ނުހުންނާނެ،" އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދީބު ވިދާޅުވީ އެސްއޯއެފްއިން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރީ އޭނާ އަންގައިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ އޯޑަރަށް އެސްއޯއެފްއިން ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ ޖަމާކުރިކަން ރައީސް ޔާމީނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށާއި އެއީ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ މެނޭޖަރު ފައިސާ ޖަމާވުމުން ރައީސް ޔާމީނަށް ގުޅުއްވި ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު، އެކަމެއް އަދީބަށް އެނގެނީ ކިހިނެއްތޯ ރައީސް ޔާމީން ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. އަދީބު ވިދާޅުވީ އެއީ އެސްއޯއެފްގެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. މީހުން ދައްކާ ވާހަކައެއް ގަބޫލު ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ ރައީސް ޔާމީން އެއްސެވި އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުރު ސުވާލުތައް އަނެއްކާވެސް އަދީބަށް އަމާޒު ކުރެއްވި އެވެ.

އަދީބު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާއަށް ވަންނަން ޖެހޭ ގިނަ ފައިސާތަކަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަށް އޭނާ އާއި ރައީސް ޔާމީން ވެސް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެކަމަށް ޒިންމާވާ ކަމަށެވެ.

"ނޫން... ޒިންމާވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމެއް ކަނޑައަޅާނީ ތަހުގީގުން ދެއްތޯ،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ދޫކުރާ ރަށްތަކުން ލިބޭ ޗެކްތައް އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ކުރެވޭނެ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނޯންނާނެ ކަމާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެއްވީ ކީއްވެގެންތޯ އަދީބާ ސުވާލު ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދީބު ވިދާޅުވީ އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ އޯޑަރަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހާ ހިސާބުން ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެމެދު ދެކެވެމުންދިޔަ ވާހަކަތައް ހޫނު ވެސްވި އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން އަންގައިގެން ނުވަތަ އޯޑަރަށް ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންކަން ކުރެއްވީމޭތޯ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ، އެހެންތޯ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ،" ރައީސް ޔާމީން އެއްސެވި އެވެ. އަދީބުގެ ޖަވާބަކަށްވީ "އާދެ" ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން ސުވާލު ދެތިން ފަހަރަށް ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ. އިއުތިރާފުވަނީތޯ ވެސް އެއްސެވި އެވެ. އަދީބު ޖަވާބަކަށްވީ "އާދެ އާދެ" ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިއަދު މިތަނުގައި ދައްކާ ވާހަކައަކުން ހުކުމެއް އަޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް، ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ، ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ލިބެން އެބަޖެހޭ،" އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މީގެކުރީ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ އެސްއޯއެފްއިން އެމަނިކުފާނު އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރީ އަދީބު އަތުގައި ހުރި އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިން ފައިސާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދީބު މިއަދު ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިން ފައިސާ އޭނާ ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި ފަންޑު ރައިސްކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ކަމަށެވެ. އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރަނީ ކެމްޕެއިނެއް ކައިރިވުމުން ކަމަށާއި މީހެއްގެ އަތުން ލިބެނީ ވެސް އެއް ލައްކަ ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. މިލިއަނުން ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީނަށް ވިދާޅެއް ނުވެވޭ ކާކު ދިން ކެމްޕެއިން ފައިސާއެއް ކަމެއް، އިލެކްޝަނެއް ނެތް، ދެން ކެމްޕެއިން ފައިސާ ހުންނާނެ ގޮތެއް ނެތް،" އަދީބު ވިދާޅުވި އެވެ. ޖަވާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ކެމްޕެއިން ފައިސާ ބަލަހައްޓަނީ އަދީބު ކަމަށް އަމިއްލައަށް ވެސް ބުނެފައިވާއިރު އެ ހުރިހާާ ފައިސާއެއްގެ ތަފްސީލް އެމަނިކުފާނަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށެވެ.

"ދެން ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ މިލިއަނުން ބިލިއަނުން މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕެއިންނަށް ފައިސާ ދެއްވަނީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއް ކަމެއް މަނިކުފާނަށް ނޭނގޭއޭތޯއޭ،" އަދީބު އެއްސެވި އެވެ. "އާދެ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ،" ރައީސް ޔާމީން ރައްދު ދެއްވި އެވެ. އަދީބު ދެން ވިދާޅުވީ "އެހެންވިއްޔާ ތިޔައީ އިތުރުފުޅެއް" ކަމަށެވެ.