ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޖިންސީ ގޯނާ ހުއްޓުވަން ކުރާނެ ކަންކަން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހަ ކަމެއް ކުރަން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޭނާގެ މުނިކާފަ އާއި ކާފަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ރޭ ވަނީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތައް ހާޒިރުކޮށް އެ މައްސަލާގައި ސުވާލު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ކޮމިޓީގައި މުއައްސަސާތަކުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިޒާމުގައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުއައްސަސާތަކުން ދިން މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އޮތް ހަ މައްސަލައެއް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި އެއިން ކޮންމެ މައްސަލައެއް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ.

ކޮމިޓީން ނިންމި ފުރަތަމަ ކަމަކީ ހެއްކާ ބެހޭ ދެ ބިލެއް ކަމުގައިވާ ވިޓްނަސް ޕްރޮޓެކްޝަން ބިލާއި އެޑިވެންސް ޕްރޮޓެކްޝަން ބިލް ވީހާ ވެސް އަވަހާ އެކުލަވަލާއި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) ގެ އޮފީހަށް އެންގުމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ އެ ދެ ބިލުގައި ހެކިބަސް ދޭ މީހުނަށް ދޭން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ބަޔާން ކުރުން ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމަށް މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ދެވަނަ މައްސަލައަކަށް މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުން ކުޑަވުމެވެ. އެހެންކަމުން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ޗައިލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް އަލުން އެކުލަވާލައި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ވިއުގައަކަށް އެ ޑޭޓާބޭސް ހެދުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ. އަދި އެ ޑޭޓާބޭސް އެކުލަވާލުމަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް މުއައްސަސާތަކަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ.

ކޯޓުތަކުގައި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް ލަސްވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމަން ޖެހޭނެ މުހުލަތެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ މުއައްސަސާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް މުހުލަތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ. އަދި ގަނޫނަކުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނަމަ އެ އިސްލާހު މަޖިލީހަށް މުއައްސަސާތަކުްނ އަންގައިދިނުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމި އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ވެސް ދައުވާ އުފުލި ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އޮތް މީހުން ދޫވެފައި އޮތް މައްސަލަ ވެސް މެންބަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އެ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އޮތް މީހުން ފާހަގަކޮށް، އެ މީހުންގެ ދަފުތަރު އަލުން އެކުލަވާލައި އެ މީހުން މޮނިޓާ ކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް އަންގަން ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ.

ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ މައިންބަފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި އެފަދަ ރިސްކްގައި އުޅޭ އާއިލާތައް ކަނޑައަޅާނެ ކްރައިޓީރިއަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަން އަންގަން ނިންމި އެވެ. ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ޑޭޓާއިން ފާހަގަވާ އާއިލާތައް މޮނިޓާކުރަން ފަށަން ނިންމި އެވެ. ތިރީސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުރި އެފަދަ އާއިލާތައް ހޯދައި އެ ހުރިހާ އާއިލާއެއް މޮނިޓާ ކުރަން ފަށަން އަންގަން ވެސް ނިންމި އެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށ މަސައްކަތް ކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ސެންޓަރުތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއް ހަދައި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަންކަން ރިވިއު ކުރުމަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ދިނުމަށް ވެސް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީން ނިންމި ހަ ކަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމި އެވެ. މަޖިލީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ނިންމާ ކަންކަން ކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު އަންގަވާނެ އެވެ.

ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ މުނިކާފަ އަދި ކާފަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހެޅީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން އެ ކުއްޖާ އުޅެމުންދަނީ އެފަދަ ނުރައްކަލެއްގައި ކަމެއް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ލަސްވަމުންދާތީ އެ މުއައްސަސާތަކަށް އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފަ އެވެ.