ހަބަރު

ދުންޔާ ފެށި ވާހަކައަކުން މައުމޫނާއި ނަޝީދުގެ އާއިލާ އަރައިރުމަކަށް!

ކުރީގެ ދެ ރައީސުންގެ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ހޫނު އަރައިރުމެއް ހިނގައި އެންމެފަހުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް އޭގެ ތެރެއަށް ވަންނަވައިފި އެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ވާދަވެރި، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް ނަޝީދުގެ އާއިލާގެ ދޭތެރޭ މި އަރައިރުން އުފެދުނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކުންނެވެ.

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ދުންޔާ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވި އެވެ. އެ ޓްވީޓް ކުރެއްވީ، ބޮޑުބޭބޭފުޅު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިމާރަތް ކުރެއްވި 25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލް ފެންނަ ފޮޓޯއަކާއެކު އެވެ.

ފޮޓޯ ހިމަނައި، ދުންޔާ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރައީސްއަކުން ވެސް އަނެއް ރައީސް، ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ޖަލަށްލާ ކަމަށެވެ. މިއީ ހުއްޓުމެއް ނެތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިކަމާ ނުރުހިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުންޔާއަށް ރައްދު ދެއްވީ، މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދުގެ ކޮއްކޮ ނަޒީ އަހުމަދެވެ. އޭނާއަކީ ރައީސް ނަޝީދާ ދެބެންގެދެދަރި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުންނެވެ.

ދުންޔާއަށް ރައްދު ދެއްވައި ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރައީސްއެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް މައުމޫން ޖަލަށް ގެންގޮސްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ދުންޔާ ޖަވާބު ދެއްވި އެވެ. ދުންޔާ ވިދާޅުވީ ކޮމިޝަންތައް ހަދައިގެން ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް މައުމޫނަށް ޓޯޗާކުރެއްވި ކަމަށެވެ. ފުލުހަށް ވެސް ގެންދެވި ކަމަށެވެ. އެކަން ހަނދާން ނެތުނީތޯ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

ޖަވާބުގައި ނަޒީ ވިދާޅުވީ ހަނދާން ނުނެތޭ ކަމަށެވެ. ޖަލާއި ކޮމިޝަނަކާ އަޅާނުކިޔުމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވަރަށް ބައިވަރު ކަންކަން ހަނދާނުން ނުފޮހެވި އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ތާރީހަށް ބަލާއިރު މި ދެ އާއިލާގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގައި ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފަޒްނާ އަދި ނަޒީގެ ބައްޕަ، ސިއްކަ އަހުމަދު ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުގައި އަނިޔާ ކުރި ކަމަށްވެ އެވެ. އެ ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބީ އެ އާއިލާ ކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ނިންމި އެވެ.

ދުންޔާގެ ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަރިކަނބަލުން މީރާ ލައިލާ ނަޝީދު ވެސް ރުޅިގަދަވި އެވެ. މީރާ ވަނީ ގިނަ ޓްވީޓްތައް ކުރައްވައި ދުންޔާއަށް ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ގޮވާފަ އެވެ. މީރާ ވިދާޅުވީ ރައީސް މައުމޫންގެ ހަނދާން އާވާނީ ވެރިކަމުގައި އެތައް ބަޔަކަށް ދިން އަނިޔާ އާއި މުސީބާތްތަކުން ކަމަށެވެ. އެހެން އެތައް ބަޔަކަށް ޖަލުގައި އަނިޔާކުރި ގޮތަށް އަނިޔާ ރައީސް މައުމޫނަށް ވެސް ލިބެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ހުންނެވީ ވަރަށް ރުޅި އައިސްފައިކަން ކޮންމެ ޓްވީޓެއްގައި ވެސް ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަގު ދަރިކަނބަލުން ޒަޔާ ވެސް ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފު ބަންދެއްގައި އެތައް އަހަރަކު ބެހެއްޓުމާއި ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން އަޅާކިޔުމުން ދުންޔާއަށް ފާޑުކިޔާފަ އެވެ.

ދަރިކަނބަލުންގެ ރުޅި ފެނިވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ވަނީ އެންމެފަހުން ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފަ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އަނިޔާ އާއި ބޭއިންސާފުގެ ވާހަކަ ރައީސް މައުމޫންގެ އާއިލާއިން ދެއްކުމުން ހައިރާންވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ރައީސް މައުމޫން ވަނީ މުޅި ޖީލަކަށް އެއްކޮށް އަނިޔާ ދީފައި ކަމަށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ ބޭފުޅުން އަނގަ މަޑުންލައިގެން ތިއްބެވުން ކަމަށެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިން ރޫޅި ނޭރުވުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ނަޝީދު، ސިޔާސީ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވައި އެއް ގަލަކަށް އަރާވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. އޭރު ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް މާފު ވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބޭއްވެވި އެވެ. ނަމަވެސް ދެ އާއިލާގެ ދެމެދު އޮތް ނުތަނަވަސްކަމެއް އޭރު ވެސް ނުފިލަ އެވެ. މިހާރުގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލެއް ކަމަށްވާ ޔުމްނާ މައުމޫން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންވަ އެވެ. ނަމަވެސް ދުންޔާ މައުމޫން ރޯކުރެއްވި ހުޅާއެކު، ރަނގަޅުވަމުން ދިޔަ ގުޅުމަކަށް އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެފަ އެވެ. ދުންޔާ މިފަދަ ގޮތަށް ޓްވިޓާގައި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުން ގިނަ ފަހަރަށް މަޝްރަހު ގޯސްވެ އެވެ.