ޖިންސީ ފުރައްސާރަ

ޖިންސީ ގޯނާކުރި އިންޑިއާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

Aug 7, 2020
1

ފާމަސީއަށްދިޔަ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފާމަސީއަށްދިޔަ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަަލައާއި ގުޅިގެން 50 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ.